Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Beth yw mesuryddion deallus

 • Beth yw mesurydd clyfar?  

  Mesuryddion clyfar yw'r genhedlaeth newydd o fesuryddion nwy a thrydan. Maen nhw'n cael eu gosod mewn cartrefi ar draws Prydain Fawr heb unrhyw gost ychwanegol, i ddisodli'r mesuryddion traddodiadol, gan gynnwys mesuryddion allwedd rhagdalu, sy'n ticio'n dawel o dan y grisiau neu'r tu allan yn y rhan fwyaf o'n cartrefi ni.

   
   
 • Beth mae mesuryddion clyfar yn ei wneud?  

  Mae mesurydd clyfar yn anfon darlleniadau rheolaidd yn uniongyrchol ac yn ddiogel i'ch cyflenwr ynni, gan olygu biliau cywir a chan ddod ag amcangyfrif a rhywun yn dod i ddarllen y mesurydd i ben. Mae'r sgrîn arddangos glyfar sy'n dod gyda'r mesurydd yn declyn cludadwy sy'n dangos yn union faint rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio i chi mewn punnoedd a cheiniogau bron mewn amser real. Caiff eich mesurydd clyfar a'ch sgrîn arddangos glyfar eu gosod gan eich cyflenwr ynni heb unrhyw gost ychwanegol.

   
   
 • Sut mae mesuryddion clyfar yn gweithio?  

  Mae eich mesurydd clyfar yn mesur faint o nwy a thrydan rydych yn ei ddefnyddio ac yn rhannu hyn yn uniongyrchol ac yn ddiogel gyda'ch cyflenwr ynni a'ch sgrîn arddangos glyfar (y darn y byddwch yn ei ddefnyddio), gan ddefnyddio technoleg ddiwifr.

  Ni fydd rhaid i chi fynd i ddarllen y mesurydd mwyach - bydd eich mesurydd clyfar yn anfon darlleniadau awtomatig at eich cyflenwr ynni trwy rwydwaith cenedlaethol diogel sydd ar gyfer mesuryddion clyfar yn unig. Mae hyn yn gweithio yn yr un ffordd â systemau diwifr eraill fel allweddau car neu declyn teledu, gan ddefnyddio tonnau radio. Er ei bod yn system ddiwifr, nid oes angen Wi-Fi yn eich cartref er mwyn iddi weithio. Ac os oes gennych Wi-Fi, ni fydd yn ei ddefnyddio.

   
   
 • Oes angen un mesurydd clyfar arnaf ar gyfer nwy ac un arall ar gyfer trydan?  

  Oes, bydd y ddau fesurydd yn cael eu newid.

  Os ydych yn gwsmer dau danwydd, bydd eich cyflenwr yn ceisio gosod y ddau fesurydd yn ystod yr un ymweliad i wneud pethau mor hawdd â phosib. Bydd angen dim ond un sgrîn arddangos glyfar arnoch i weld eich defnydd o nwy a thrydan.

  Os yw eich cyfrifon nwy a thrydan gyda chyflenwyr gwahanol, bydd gennych ddau osodiad mesurydd clyfar ar wahân (un gan bob un o'ch cyflenwyr).

   
   
 • Pa mor gywir ydy mesuryddion clyfar?  

  Mae mesuryddion clyfar yr un mor gywir â mesuryddion mecanyddol. Yn syml, nhw yw'r genhedlaeth nesaf, gan symud mesuryddion o dechnoleg Fictoraidd i'r oes ddigidol.

   
   
 • Beth yw'r buddion i mi?  

  Mae digonedd o declynnau a all helpu rheoli'r defnydd o ynni, ond mae gan fesuryddion clyfar ddwy nodwedd unigryw:

  • maen nhw'n dangos yn union faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio bron mewn amser real
  • maent yn anfon darlleniadau rheolaidd at eich cyflenwr ynni, felly ni fydd unrhyw filiau wedi'u hamcangyfrif neu rywun yn gorfod dod i ddarllen y mesurydd

  Gyda'ch mesurydd clyfar, bydd modd bob amser i chi gadw rheolaeth yn union ar faint o nwy a thrydan yr ydych yn ei ddefnyddio bron mewn amser real, a faint mae'n ei gostio mewn punnoedd a cheiniogau. Mae hyn yn golygu eich bod yn talu dim ond am yr hyn yr ydych wedi'i ddefnyddio ac y byddwch bob amser yn gwybod beth i'w ddisgwyl yn eich bil nesaf, felly ni fydd risg o gael braw wrth agor yr amlen mwyach.

   
   
 • Beth yw'r buddion i bawb?  

  Mae mesuryddion clyfar yn uwchraddiad hanfodol i system ynni Prydain Fawr. Nid yw'r ffordd yr ydym yn mesur ac yn talu am nwy a thrydan wedi cadw i fyny â gwelliannau ar draws bron pob rhan arall o'n bywydau. Bydd mesuryddion clyfar yn galluogi system ynni fwy effeithlon, mwy gwyrdd a mwy clyfar ac yn gosod y sylfaen ar gyfer gridiau clyfar, sef dull newydd sbon o redeg ein rhwydweithiau ynni.

   
   
 • Beth os oes gennyf fesurydd rhagdalu?  

  Bydd mesuryddion clyfar yn gwneud rhagdalu yr un mor hawdd â thalu-wrth-ddefnyddio ar eich ffôn symudol. Bydd gennych chi'r gallu i newid yn hwylus rhwng y moddau rhagdalu a chredyd, heb fod angen newid eich mesurydd rhagdalu. Os byddwch yn dewis rhagdalu clyfar, dylech fedru:

  • rhoi arian ar y mesurydd ble a phryd y mynnwch - ar-lein, gydag ap, ar y ffôn neu drwy neges destun
  • rhoi credyd ar y mesurydd yn eich siop leol, heb fod angen rhoi allwedd neu gerdyn yn ôl yn y mesurydd. Bydd taliadau'n cael eu hychwanegu at eich cyfrif yn awtomatig. Bydd modd bob amser i chi ddefnyddio arian parod
  • talu'r un cyfraddau â phawb arall - bydd mesuryddion clyfar yn dileu'r angen am godi tâl uwch am ragdalu o'i gymharu â thariffau eraill
   
   
 • Rwyf ar ragdalu ac nid yw bob amser yn hawdd cyrraedd fy mesurydd All mesuryddion clyfar helpu?  

  Gallant. Gyda mesurydd clyfar, nid oes angen math gwahanol o fesurydd ar gyfer rhagdalu. Gyda mesurydd clyfar yn y modd rhagdalu, ni fydd yn rhaid i chi gyrraedd eich mesurydd mwyach. Byddwch yn gallu gweld faint o gredyd sy'n weddill gennych trwy eich sgrîn ynni cartref ac mae amrywiaeth o ddulliau ychwanegu credyd, gan gynnwys ar-lein, dros y ffôn, trwy neges destun neu hyd yn oed gydag ap ffôn clyfar. A gallwch ychwanegu credyd yn bersonol o hyd mewn siop leol. Bydd credyd yn cael ei ychwanegu at eich cyfrif yn awtomatig heb fod angen i chi roi allwedd neu gerdyn yn ôl yn eich mesurydd.

   
   
 • Oes angen cysylltiad band llydan yn fy nghartref i ddefnyddio mesurydd clyfar?  

  Nac oes. Mae mesuryddion clyfar yn defnyddio system ddiwifr benodedig gwbl wahanol. Nid oes angen Wi-Fi arnoch yn eich cartref er mwyn iddynt weithio ac os oes gennych Wi-Fi, ni fyddant yn ei ddefnyddio.

   
   
 • Ydy cael mesurydd clyfar yn ei gwneud hi'n haws newid rhwng moddau talu (e.e. debyd uniongyrchol neu ragdalu)?  

  Ydy. Gall mesuryddion clyfar newydd weithredu a newid rhwng y moddau heb fod angen i osodwr ymweld â'ch cartref i newid y mesurydd.

   
   
 • Ydy mesurydd clyfar yn golygu y bydd yn haws datgysylltu fy ynni?  

  Nac ydy Rydych wedi eich gwarchod gan reoliadau llym sy'n atal eich cyflenwr ynni rhag diffodd neu ddatgysylltu eich cyflenwad nwy neu drydan. Bydd y rheoliadau hyn yn parhau i fod yr un mor gryf gyda mesuryddion clyfar ag y maent gyda mesuryddion traddodiadol.

   
   
 • A allaf gael mesurydd clyfar os oes gennyf baneli solar?  

  Gallwch gael mesurydd clyfar os oes gennych baneli solar. Bydd eich biliau'n adlewyrchu'r ynni rydych yn ei ddefnyddio, a'r hyn eich bod wedi ei gynhyrchu eich hun. Bydd eich sgrîn ynni cartref ynni cartref yn dangos dim ond yr ynni rydych yn ei brynu gan eich cyflenwr. Yn y dyfodol, gallai fod modd i'ch sgrîn ynni cartref adlewyrchu'r ynni rydych yn ei gynhyrchu eich hun, fel yr hyn a ddaw o baneli solar.

   
   
 • Mae gennyf gyflenwyr nwy a thrydan gwahanol. Oes angen ddwy sgrîn arddangos glyfar arnaf?  

  Nac oes. Os yw eich nwy a thrydan wedi'u cyflenwi gan gyflenwyr ynni gwahanol, bydd y cyflenwr ynni cyntaf i osod mesurydd clyfar yn gosod eich sgrîn arddangos glyfar ar gyfer y mesurydd hwnnw. Wrth osod eich ail fesurydd clyfar, mae eich ail gyflenwr yn gyfrifol am sicrhau y gellir gweld eich gwybodaeth ynni o'r ddau fesurydd ar yr un sgrîn arddangos.

   
   
 • Beth yw'r sgrîn arddangos glyfar a beth mae'n ei wneud?  

  Mae eich sgrîn arddangos glyfar yn declyn cludadwy y gallwch ei roi unrhyw le yn eich cartref. Mae'n cymryd gwybodaeth o'ch mesurydd clyfar ac yn dangos i chi bron mewn amser real faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio mewn punnoedd a cheiniogau.

  A dim ond y dechrau yw hynny. Mae gan eich sgrîn arddangos glyfar bob math o nodweddion i'ch helpu chi i reoli'ch defnydd o ynni a gostwng eich biliau. Gallwch weld:

  • faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio bron mewn amser real (mae'n diweddaru o leiaf bob 10 eiliad ar gyfer trydan a phob hanner awr ar gyfer nwy) a gall ddangos i chi faint y mae'n ei gostio mewn punnoedd a cheiniogau (neu, os yw'n well gennych, kwh neu allyriadau CO2
  • faint o ynni rydych wedi defnyddio yn y diwrnod, wythnos, a’r mis diwethaf

  Ar gyfer mesuryddion clyfar sy'n gweithredu yn y modd rhagdalu, bydd yn dangos y canlynol hefyd:

  • faint o gredyd sy'n weddill
  • faint sydd gennych ar eich balans credyd brys
  • balans eich dyled, os oes gennych un
  • rhybudd gweledol neu sain os yw eich credyd yn mynd yn isel 

  Yn y dyfodol, mae hyd yn oed yn bosib y bydd modd i chi ychwanegu credyd trwy eich sgrîn arddangos glyfar.

   
   
 • A fydd y sgrîn arddangos glyfar yn costio arain i'w rhedeg?  

  Llai na £1 o drydan y flwyddyn.

   
   
 • A fydd y sgrîn arddangos glyfar yn derbyn gwybodaeth dim ond o fy mesurydd i?  

  Bydd, mae eich sgrîn arddangos glyfar wedi'i pharu â'ch mesurydd clyfar gan eich gosodwr mesurydd clyfar, felly mae'n dangos gwybodaeth o'ch mesurydd clyfar chi'n unig. Ni fydd yn codi gwybodaeth o fesurydd eich cymydog, ac ni fydd modd i chi fynd â hi a'i defnyddio mewn tŷ arall.&

   
   
 • Rwy'n cynhyrchu fy nhrydan fy hun. A fydd y sgrîn arddangos glyfar yn dangos y trydan yr wyf yn ei gynhyrchu?  

  Bydd eich sgrîn arddangos glyfar yn dangos gwybodaeth i chi am y trydan rydych yn ei brynu gan eich cyflenwr ac yn y dyfodol mae'n bosib y bydd yn dangos y trydan rydych yn ei gynhyrchu eich hun gan rywbeth fel paneli solar.

   
   
 • A fydd dyfeisiau diwifr eraill yn ymyrryd â'r sgrîn arddangos glyfar?  

  Mae'n bosib i ddyfeisiau diwifr eraill sy'n gweithredu ar yr un amledd (fel rhai llwybryddion cartref) ymyrryd â'r signal rhwng eich mesurydd clyfar a'ch sgrîn arddangos glyfar, ond bydd eich data bob amser wedi'i ddiogelu. Os bydd hyn yn digwydd, rhowch gynnig ar symud eich sgrîn arddangos glyfar i safleoedd gwahanol yn eich cartref, neu'n agosach at y mesurydd ei hun, i weld ble mae'n gweithio orau.

   
   
 • Mae gennyf declyn monitro ynni. Ydy hynny yr un peth â mesurydd clyfar?  

  Nac ydy. Gallwch brynu amrywiaeth eang o declynnau monitro ynni sy'n monitro faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio, ond ni allant fesur nwy fel arfer. Gall mesurydd clyfar:

  • sicrhau biliau cywir gan eich cyflenwr ynni
  • dangos i chi faint rydych yn ei wario mewn punnoedd a cheiniogau bron mewn amser real
  • gwneud gorfod mynd i ddarllen y mesurydd yn rhywbeth sy'n perthyn i'r gorffennol
   
   
 • A fyddaf yn dal i gael ei anfon biliau ynni?  

  Byddwch. Mae eich sgrîn arddangos glyfar er gwybodaeth yn unig. Byddwch yn dal i dderbyn biliau ynni rheolaidd yn yr un ffordd ag yr ydych ar hyn o bryd, boed hynny trwy'r post neu ar-lein. Ond yn awr byddant yn gywir, heb fod angen i chi fynd i ddarllen y mesurydd ac anfon hynny i ffwrdd. Gan ddibynnu ar eich cyflenwr ynni, mae'n bosib y byddwch yn derbyn rhywfaint o gyngor effeithlonrwydd ynni hefyd.

   
   
 • Beth yw'r safonau technegol y mae'n rhaid i fesuryddion clyfar lynu wrthynt?  

  Mae mesuryddion clyfar wedi'u rheoleiddio gan ddeddfau diogelwch nwyddau llym y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd. ­Mae'r rhain yn sicrhau bod gan bob mesurydd clyfar yr un ansawdd a safonau diogelwch uchel, waeth pwy yw eich cyflenwr ynni.

   
   
 • Pa brofion iechyd a diogelwch sydd wedi'u gwneud ar fesuryddion clyfar?  

  Mae'r mesuryddion clyfar a ddefnyddir ym Mhrydain wedi bod yn destun un o'r gweithdrefnau profi mwyaf trwyadl yn y byd ac yn rhagori ar bob un o safonau diogelwch y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd. Mae Public Health England, asiantaeth iechyd cyhoeddus y llywodraeth, wedi dweud bod tonnau radio o fesuryddion clyfar ymhell o fewn y lefelau canllaw a llawer o weithiau'n is na'r tonnau o eitemau bob dydd eraill fel ffyrnau microdon a setiau teledu.

   
   
 • Pa gydrannau gwahanol sydd yn y system mesurydd clyfar?  

  Pan fydd eich cyflenwr ynni'n gosod eich mesurydd clyfar, byddwch yn derbyn y darnau offer a ganlyn:

  1. Mesuryddion nwy a thrydan clyfar - mae'r rhain yn disodli'ch mesuryddion traddodiadol. Gan ddibynnu ar eich cyflenwr, mae'n bosib y bydd eich mesuryddion nwy a thrydan yn cael eu newid ar adegau gwahanol.
  2. 2. Mae sgrîn arddangos glyfar –teclyn llaw digidol yn eich cartref sy'n galluogi i chi weld faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio yn ogystal â faint y mae'n ei gostio mewn punnoedd a cheiniogau, bron mewn amser real. Rhoddir sawl enw i hyn - fel IHD neu sgrîn arddangos cartref.
  3. 3. Hyb cyfathrebu clyfar - darn bach o offer sy'n gysylltiedig â'ch mesurydd clyfar sy'n cadw gwybodaeth am eich defnydd o ynni ac yn ei thrawsyrru'n ddiogel yn ddiwifr o'ch mesurydd clyfar yn uniongyrchol i'ch cyflenwr ynni a'ch sgrîn arddangos glyfar. Mae hefyd yn dod â manteision fel newid yn gyflymach rhwng cyflenwyr.

  Daw'r rhain i gyd heb unrhyw gost ychwanegol ac maent wedi'u gosod gan osodwr hyfforddedig.

   
   
 • Ble mae mesuryddion clyfar yn cael eu cynhyrchu?  

  Bydd rhai o'r cydrannau ar gyfer mesuryddion clyfar yn cael eu cynhyrchu tramor, ond mae'n debygol mai ffatrïoedd yn y Deyrnas Unedig fydd yn gwneud y gwaith terfynol o gydosod a ffurfweddu technegol ar y miliynau o fesuryddion y bydd eu hangen ar gyfer yr ymgyrch gyflwyno.

   
   
 • Pa mor ddiogel o ran twyll ydy mesuryddion clyfar?  

  Mae'r system diogelwch mesuryddion clyfar yn ddiogel iawn. Mae diogeledd wedi bod wrth wraidd y rhaglen cyflwyno mesuryddion clyfar gyfan o'r cychwyn cyntaf a thrwy'r broses ddylunio i gyd.

  Mae gan fesuryddion clyfar eu system gyfathrebu gaeedig eu hunain sy'n defnyddio technoleg a ddefnyddir yn helaeth gan, er enghraifft, y diwydiant bancio. Mae mesuryddion clyfar wedi'u dylunio ar y cyd ag arbenigwyr seiber-ddiogelwch hynod brofiadol, gan gynnwys y llywodraeth a Phencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y DU (GCHQ), i sicrhau yr ymgorfforwyd yr arfer gorau ym mhob cam.

   
   
 • Pa ddata y mae mesuryddion clyfar yn ei storio?  

  Mae gan eich mesurydd clyfar ddata am faint o nwy a thrydan rydych wedi'u defnyddio, ond nid yw'n storio gwybodaeth bersonol arall a allai eich adnabod chi, fel eich enw, cyfeiriad neu gyfrif banc.

  Mae'r holl wybodaeth hon am eich defnydd o ynni wedi'i ddiogelu'n gryf. Mae'r gyfraith, sydd wedi'i hesbonio yng Nghanllaw data mesuryddion clyfar Energy UK, yn gosod mesurau rheoli cryf ar:

  •  eich data
  • pwy all gael mynediad ato
  • sut rydych yn dewis ei rannu

  Eich data chi yw e - chi sy'n dewis beth i'w wneud ag ef a gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd am faint rydych yn ei rannu, a pha mor aml. Felly, gallwch chi ddewis:

  • pa mor aml y mae eich mesurydd clyfar yn anfon data at eich cyflenwyr nwy a thrydan (bob mis yw'r cyfnod gofynnol, mae bob dydd neu bob hanner awr yn ddewisol)
  • p'un a ydych eisiau rhannu data am eich defnydd o ynni gyda mudiadau eraill, fel gwefannau cymharu prisiau 
  • p'un a all eich cyflenwr ddefnyddio'ch darlleniadau mesurydd at ddibenion gwerthu a marchnata
   
   
 • Sut mae fy nata personol yn cael ei gadw'n ddiogel pan fydd gennyf fesurydd clyfar?  

  Nid yw eich enw, cyfeiriad na manylion banc byth yn cael eu storio yn y mesurydd, dim ond yr ynni a ddefnyddiwch. Ac mae hyn yn oed y data hwn yn cael ei drawsyrru'n ddiogel, gan ddefnyddio rhwydwaith diwifr diogel penodedig (nid y rhyngrwyd).

  Ni fydd modd i unrhyw drydydd partïon gael mynediad at eich defnydd o ynni heb gael caniatâd gennych chi. Er enghraifft, efallai y byddwch am rannu'ch gwybodaeth gyda gwefannau cymharu prisiau er mwyn dod o hyd i'r tariff gorau, ond bydd angen i chi roi'ch caniatâd er mwyn i hyn ddigwydd.

   
   
 • All fy nghyflenwr ynni ddefnyddio fy nata at ddibenion marchnata?  

  Ni fydd eich cyflenwr yn defnyddio unrhyw ddata o'ch mesurydd clyfar at ddibenion gwerthu a marchnata, oni bai eich bod wedi rhoi caniatâd iddynt wneud hwn.

   
   
 • Sut bydd mesurydd clyfar yn arbed arian i mi?  

  Mae mesuryddion clyfar yn ei gwneud hi'n haws i ni adnabod y sefyllfaoedd pan fyddwn yn defnyddio llawer o ynni ac efallai eisiau gwneud newidiadau i'w ostwng. 

  Os byddwch yn defnyddio'r wybodaeth a ymddengys ar eich sgrîn arddangos glyfar i'ch helpu lleihau'ch defnydd o ynni, dylech fedru torri i lawr ar eich costau ynni. Mae mesuryddion clyfar yn golygu biliau cywir hefyd, felly gallwch fod yn hyderus eich bod yn talu dim ond am yr hyn yr ydych wedi'i ddefnyddio, yn hytrach na gordalu, fel sy'n digwydd weithiau gyda biliau wedi'u hamcangyfrif.

   
   
 • A all mesurydd clyfar fy helpu i ddefnyddio ynni'n fwy effeithlon?  

  Mae mesuryddion clyfar yn torri llwybr newydd tuag at ddyfodol mwy effeithlon o ran ynni. Mae mesuryddion clyfar yn ei gwneud hi'n haws i ni adnabod y sefyllfaoedd pan fyddwn yn defnyddio llawer o ynni ac efallai eisiau gwneud newidiadau i'w ostwng. Hefyd, dyma gam hollbwysig tuag at ddatblygu'r grid clyfar, ffordd newydd sbon o redeg ein rhwydweithiau ynni. Bydd cyflenwyr ynni mewn sefyllfa well i gynllunio a rheoli cyflenwad trydan a nwy Prydain Fawr, a pharu'r cyflenwad â'r galw.

  Yn y dyfodol, gallwn edrych ymlaen at gael ein gwobrwyo gyda thariffau rhatach ar amserau allfrig. Mae hyn yn golygu y byddwn yn talu llai i dorri'r lawnt neu droi'r peiriant golchi ymlaen pan nad oes galw uchel am drydan. Bydd hefyd yn golygu llai o bwysau ar y grid ar adegau mwy prysur pan fyddwn i gyd yn paratoi cinio neu roi'r degell ymlaen pan fydd yr hysbysebion ar y teledu.

  At hynny, bydd modd i fesuryddion clyfar ryngweithio â systemau mesurydd clyfar i'n helpu i arbed ynni. Er enghraifft, gallech osod eich peiriant golchi llestri i ddod ymlaen pan fydd trydan ar ei rataf neu dderbyn neges destun gan eich tŷ os byddwch yn gadael y gwres ymlaen trwy gamgymeriad.