Neidio i'r cynnwys

Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
Office with cosy modern furniture

AM YNNI CLYFAR

Ynni Clyfar GB yw'r ymgyrch dros Brydain Glyfrach. Rydym yn annibynnol i'r llywodraeth, nid ydym yn gyflenwi ynni ac nid ydym yn gosod mesuryddion clyfar. Ein tasg ni yw cefnogi'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar fel bod pawb yn cael cyfle i rannu'r manteision y maent yn eu creu ar gyfer aelwydydd, ein heconomi a'n hamgylchedd.

EIN RÔL YN YR UWCHRADDIAD

Er mai ein swyddogaeth ni yw lledaenu'r neges i bawb, mae'n ddyletswydd benodol arnom i sicrhau bod defnyddwyr incwm isel, bregus a rhagdalu'n elwa o fesuryddion clyfar.

Ein nod yw:

  • gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth defnyddwyr
  • adeiladu hyder defnyddwyr mewn mesuryddion clyfar
  • cynorthwyo mwy o ddefnyddwyr bregus i wireddu manteision mesuryddion clyfar
  • estyn allan i gefnogi busnesau bach, os yw'n gost-effeithiol i'w wneud

YNGLŶN Â'R YMGYRCH

Mae cyflwyno mesuryddion clyfar yn allweddol i gyflawni dull carbon isel, effeithlon a dibynadwy o ddarparu nwy a thrydan i Brydain Fawr. Mae nifer o sefydliadau sy'n rhan o'r ymgyrch, yma gallwch gael mwy o wybodaeth am rôl pob un ohonynt.

Ynghylch yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar

The Smart Energy GB team

GWEITHIO I YNNI CLYFAR GB

Rydym yn chwilio am bobl eithriadol i ymuno â'n tîm cyfeillgar ac angerddol sydd wedi ennill sawl gwobr.

Os ydych yn gyffrous am ddefnyddio eich sgiliau i'n helpu newid dyfodol pawb ym Mhrydain Fawr, cysylltwch â ni ynglŷn ag unrhyw un o'r rolau rydym yn recriwtio iddynt ar hyn o bryd. Mwy o wybodaeth am sut brofiad yw gweithio gyda ni.

Gweithio i Ynni Clyfar GB

Carbon Trust logo

EIN HYMRWYMIADAU AMGYLCHEDDOL

Fel llais yr ymgyrch mesuryddion clyfar, rydym yn credu ei fod yn hanfodol ystyried ein heffaith amgylcheddol fel sefydliad. Mae gennym system rheoli amgylcheddol gadarn sy'n adlewyrchu ein hymrwymiad i uchafu ein cynaladwyedd amgylcheddol ac isafu ein hôl troed carbon.

  • Lleihau ein defnydd o ynni - Rydym yn defyddio goleuadau LED ynni isel a synwyryddion symudedd, tapiau boeler yn ein ceginau a gliniaduron yn lle cyfrifiaduron pen desg
  • Gostwng faint o wastraff rydym yn ei gynhyrchu - Rydym yn ailgylchu dros 80% o'r sbwriel yn ein swyddfa (gan gynnwys gwastraff bwyd!) ac yn anelu at gynnydd o 2% o flwyddyn i flwyddyn yn ein cyfradd ailglchu
  • Annog ein tîm i ostwng eu heffaith amgylcheddol eu hunain - Rydym yn cynnig cynlluniau beicio i'r gwaith a gweithio hyblyg yn ogystal ag ymgyrchoedd ymwybyddiaeth amgylcheddol ar draws ein sefydliad
  • Cynnwys ein cyflenwyr swyddfa - Rydym yn delio â llawer o gyflenwyr i gynnal rhediad ein swyddfeydd ac yn mynnu eu bod yn cydymffurfio â thelerau amgylcheddol ein côd ymddygiad busnes
  • Yr Ymddiriedolaeth Carbon - Rydym wrth ein boddau â derbyn Ardystiad Ymddiriedolaeth Carbon ar gyfer ein swyddfa yn Llundain ac wedi cyflawni gostyngiad o 3.5% yn ein hôl troed carbon rhwng 2016-17 a 2017-18

Mae ein hôl troed carbon ar gyfer 2017-18 wedi ei fesur gan yr Ymddiriedolaeth Carbon fel 296.5 tCO2e.