Neidio i'r cynnwys

Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
Our office, with cosy modern furniture

GWEITHIO I YNNI CLYFAR GB

Rydym yn chwilio am bobl eithriadol i ymuno â'n tîm cyfeillgar ac angerddol sydd wedi ennill sawl gwobr. Os ydych yn gyffrous am ddefnyddio eich sgiliau i'n helpu newid dyfodol pawb ym Mhrydain Fawr, cysylltwch â ni ynglŷn ag unrhyw un o'r rolau rydym yn recriwtio iddynt ar hyn o bryd.

EIN DIWYLLIANT

Mae diwylliant ein tîm yn unigryw o gyffrous a bywiog. Rydym yn codi o'r gwely yn y bore gan y bydd gwaith tîm, cyfathrebu a chreadigrwydd yn ein helpu i newid  dyfodol Prydain Fawr.

EIN STRATEGAETH POBL

Mae ein strategaeth pobl wedi'i adeiladu ar dair colofn graidd sy'n cefnogi sut rydym yn recriwtio, datblygu ac yn rheoli pobl: crefft, achos a chymuned.

Mae crefft yn golygu bod gennych gyfle i ddatblygu fel y gorau ar yr hyn a wnewch. Trwy waith heriol, cynllun datblygu personol  a chyllideb hyfforddiant iach, byddwn yn sicrhau eich bod yn tyfu'n broffesiynol.

Mae achos yn golygu bod yn rhan o rywbeth cyffrous. Mae'n golygu hefyd y gallwn gyfleu'r ffordd y mae ein gwaith gyda'n gilydd yn cael effaith gadarnhaol ar y byd. Rydym yn dod â hyn yn fyw ac yn dangos sut mae pob un o'n hymdrechion yn cyfrannu at nod ehangach.

Mae cymuned yn golygu bod yn rhan o weithle diogel, teg a phroffesiynol. Mae'n rhywle y mae cyfle cyfartal yn realiti, nid polisi'n unig. Fe'ch anogir i gydweithio ar draws timau a mwynhau datblygiad proffesiynol a gynllunnir yn weithredol. Mae ein swyddfeydd yn weithleoedd creadigol lle bydd gennych fynediad i'r holl gyfarpar a chefnogaeth y bydd eu hangen arnoch i wneud eich gorau glas.

Rydym yn falch o fod yn Gyflogwr Cyflog Byw Llundain ac yn Hyderus o ran Anabledd.

Rydym yn trin ein rôl fel cyflogwr o ddifri ac yn gweithio'n galed i greu lle gwych i bobl weithio, ond mae gennym gyfle i'w cefnogi y tu allan i'r gwaith hefyd. Er mwyn gwneud hyn, rydym wedi cyflwyno “Ffynnu”; rhaglen i helpu ein pobl i fyw'n fwy iach, teimlo'n well a delio â phroblemau bywyd.

Gallwn i gyd gyrchu cyngor ariannol, meddygol ac iechyd meddwl yn ddienw ac yn gyfrinachol os bydd ei angen arnom erioed. Rydym hyd yn oed wedi estyn y cynnig hwn i deuluoedd uniongyrchol ein cyflogeion. Trwy gydol y flwyddyn rydym hefyd yn gwahodd arbenigwyr amrywiol fel maethegwyr a gwrws lles meddyliol i'n helpu byw bywyd ychydig yn glyfrach.

BETH RYDYM YN EI GYNNIG

 • cynllun pensiwn cystadleuol
 • 25 niwrnod o wyliau blynddol (gyda gwyliau banc a chyfnod cau dros y Nadolig)
 • cynlluniau a chyllidebau hyfforddi a datblygu unigol
 • aelodaeth gampfa
 • prawf llygaid
 • gwiriadau iechyd blynyddol
 • benthyciad tocyn tymor
 • pum niwrnod gwirfoddoli bob blwyddyn
 • opsiwn i brynu gwyliau blynddol ychwanegol
 • benthyciad bwywd
 • un cyfnod sabothol o bedair wythnos â thâl (ar ôl tair blynedd o wasaneth)
 • cynllun beicio i'r gwaith
 • cynllun tocynnau gofal plant
 • mae ein rhaglen iechyd da, Ffynnu, yn hyrwyddo lles meddyliol, corfforol ac ariannol trwy amrywiaeth o weithgareddau sydd ar gael i bawb yn y tîm

Swyddi gydag Ynni Clyfar GB