Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Helpu pobl eraill i gael mesurydd clyfar

 

Os ydych yn adnabod rhywun a allai elwa o fesurydd clyfar y mae angen cymorth arnynt i gael un, dyma rai o'r pethau y gallwch eu gwneud:


Gofyn am fesurydd clyfar ar eu rhan

 

Gallwch gofrestru diddordeb y person gyda'i gyflenwr ynni a threfnu'r apwyntiad i osod eu mesurydd clyfar. (Fodd bynnag, bydd angen i chi sicrhau bod deiliad y cyfrif gyda chi pan fyddwch yn ffonio).


Cael gwybod beth mae'ch cyflenwr ynni'n ei wneud

Helpu nhw i baratoi ar gyfer y gosodiad

 

Pan ddaw'r gosodwyr i gartref y person rydych yn ei helpu, bydd angen iddynt gael mynediad i'r mesuryddion traddodiadol. Gallwch chi helpu trwy symud unrhyw rwystrau neu glirio cypyrddau allan. Argymhellwn hefyd i chi fod yno ar ddiwrnod y gosodiad, pan fydd y gosodwr yn dangos sut i ddefnyddio'r sgrîn arddangos glyfar.


Bod yno ar eu cyfer nhw wedyn

 

Gallwch barhau i gefnogi'r person rydych yn ei helpu wrth ddefnyddio ei sgrîn arddangos glyfar o ddydd i ddydd. Gallai hyn gynnwys ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt am eu mesurydd clyfar neu ddarllen y sgrîn arddangos. 

Gwylio ein fideos addysgol

Cwestiynau cyffredin

Beth yw'r sgrîn arddangos glyfar a beth mae'n ei wneud?

Mae eich sgrîn arddangos glyfar yn declyn cludadwy y gallwch ei roi unrhyw le yn eich cartref. Mae'n cymryd gwybodaeth o'ch mesurydd clyfar ac yn dangos i chi bron mewn amser real faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio mewn punnoedd a cheiniogau.

A dim ond y dechrau yw hynny. Mae gan eich sgrîn arddangos glyfar bob math o nodweddion i'ch helpu chi i reoli'ch defnydd o ynni a gostwng eich biliau. Gallwch weld:

 • faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio bron mewn amser real (mae'n diweddaru o leiaf bob 10 eiliad ar gyfer trydan a phob hanner awr ar gyfer nwy) a gall ddangos i chi faint y mae'n ei gostio mewn punnoedd a cheiniogau (neu, os yw'n well gennych, kwh neu allyriadau CO2
 • faint o ynni rydych wedi'i ddefnyddio  dros yr awr, wythnos a mis diwethaf

Ar gyfer mesuryddion clyfar sy'n gweithredu yn y modd rhagdalu, bydd yn dangos y canlynol hefyd:

 • faint o gredyd sy'n weddill
 • faint sydd gennych ar eich balans credyd brys
 • balans eich dyled, os oes gennych un
 • rhybudd gweledol neu sain os yw eich credyd yn mynd yn isel 

Yn y dyfodol, mae hyd yn oed yn bosib y bydd modd i chi ychwanegu credyd trwy eich sgrîn arddangos glyfar.


 

Beth fydd y gosodwr yn ei wneud yn ystod fy ngosodiad mesurydd clyfar?

Mae'n rhaid i'r gosodwr:

 • ddangos cerdyn adnabod â llun arno i chi cyn dechrau
 • esbonio beth mae eich system mesurydd clyfar yn ei wneud a sut i'w defnyddio
 • gwirio ei bod i gyd yn gweithio'n iawn
 • rhoi canllaw twt i'w ddefnyddio i chi
 • ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych
 • dweud wrthych ble y gallwch ddod o hyd i fwy o gymorth a gwybodaeth
 • cynnig cyngor effeithlonrwydd ynni

Cofiwch, mae mesuryddion clyfar yn cael eu darparu heb unrhyw gost ychwanegol. Nid oes angen i chi dalu unrhyw beth ymlaen llaw ac ni chodir unrhyw dâl ychwanegol ar eich biliau ynni. Bydd gosodwyr mesuryddion clyfar yn siarad â chi am sut i ddefnyddio'ch mesurydd clyfar, yn ogystal â darparu cyngor ar faterion diogelwch pwysig, fel sut i osgoi gwenwyno gan garbon monocsid. Ni chaniateir iddynt werthu unrhyw beth i chi. Gallant ddweud wrthych am nwyddau a gwasanaethau eraill sydd ar gael, ond dim ond ar ôl cael caniatâd gennych ymlaen llaw (ac mae'n rhaid iddynt stopio'n syth os gofynnir iddynt)