Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Pwy all gael mesurydd clyfar?

 

Gall pob aelwyd ym Mhrydain Fawr gael mesurydd clyfar fel rhan o'r ymgyrch gyflwyno genedlaethol. Bydd eich cyflenwr ynni'n eu gosod yn eich cartref heb unrhyw gost ychwanegol. Os mai chi yw deiliad y cyfrif sy'n talu'r biliau, mae gennych chi hawl i un yn awtomatig.

Dyma'r hyn y mae angen i chi ei wybod:

Mesuryddion clyfar a landlordiaid

 

Fel landlord, gall mesuryddion clyfar fod o fudd i chi, yn enwedig os ydych yn derbyn y biliau'ch hun. Os yw'r rhent a godwch yn cynnwys nwy a thrydan, bydd modd i chi weld yn glir faint mae eich tenantiaid yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio.

Bydd eich tenantiaid yn elwa o fesuryddion clyfar hefyd

 

Gall mesuryddion clyfar helpu'ch tenantiaid hefyd, yn enwedig os ydyn nhw'n talu'r biliau. Byddant bob amser yn gwybod faint y mae arnynt heb gael braw a bydd modd iddynt rannu biliau'n haws.

Mae mesuryddion clyfar yn cael eu cynnig i bob cartref

 

Ni fydd angen i denantiaid sy'n talu biliau gael caniatâd gennych chi i gael gosodiad mesurydd clyfar. Bydd ganddynt hawl i gael un fel rhan o'r ymgyrch gyflwyno genedlaethol. Fodd bynnag, mae mesuryddion clyfar yn fuddiol i'r ddau ohonoch chi felly mae'n syniad da rhoi gwybod i'ch tenantiaid os ydych yn hapus i gael un wedi'i osod.

Cwestiynau cyffredin

Rwy'n landlord. Pwy sy'n penderfynu cael mesurydd clyfar?

Gall pwy bynnag sy'n talu'r biliau nwy a thrydan ofyn am osodiad mesurydd clyfar. Os yw'r biliau yn eich enw chi, gallwch ofyn am osodiad mesurydd clyfar yn eich eiddo sydd â thenantiaid.


 

Ydy mesuryddion clyfar yn orfodol?

Nid oes unrhyw rwymedigaeth arnoch i dderbyn un; eich dewis chi ydyw yn gyfan gwbl. Mae'r llywodraeth yn mynnu bod cyflenwyr ynni yn cynnig mesuryddion clyfar i bob cartref a busnes bach ledled Prydain Fawr erbyn 2020, ond chi sy'n penderfynu p'un a fyddwch yn derbyn un ai beidio.