Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Sut bydd y gosodiad yn digwydd?

 

Mae'r broses o osod y mesurydd clyfar yn syml. Dyma sut y bydd yn gweithio:

Paratoi ar gyfer y gosodiad

Cyn eich diwrnod gosod

 

Bydd eich cyflenwr ynni'n cysylltu â chi ymlaen llaw i drefnu dyddiad ac amser ar gyfer eich gosodiad. Byddant yn dweud wrthych beth i'w ddisgwyl, pa mor hir y bydd yn cymryd ac a oes unrhyw beth penodol y mae angen i chi ei wneud.

AWGRYM

Bydd angen i chi roi mynediad i'r gosodwr ar y diwrnod a sicrhau y gall gael mynediad at eich mesuryddion traddodiadol. Felly efallai y bydd angen i chi glirio'r cypyrddau allan. Os oes unrhyw broblem o ran mynediad, rhowch wybod i'ch cyflenwr.


Gweld beth mae'ch cyflenwr ynni'n ei wneud

Yn ystod eich gosodiad

 

Yn dibynnu ar eich sefyllfa byddwch yn derbyn mesurydd trydan clyfar a/neu fesurydd nwy clyfar. Fel arfer mae'r rhain yn mynd yn yr un lle'n union â'r hen fesuryddion. Os oes angen gosod nhw rhywle arall, bydd y gosodwr yn gofyn i chi'n gyntaf.

Bydd sgrîn arddangos yn cael ei chynnig i chi hefyd - sgrîn arddangos gludadwy y gallwch ei rhoi unrhyw le yn eich cartref. Nid oes rhaid i chi gael un, ond dyna'r ffordd fwyaf hwylus o weld faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio. Ni chodir tâl ar gyfer y sgrîn arddangos.


 

Mae'n rhaid i'r gosodwr

 

  • ddangos cerdyn adnabod â llun arno i chi cyn dechrau
  • esbonio beth mae eich system mesurydd clyfar yn ei wneud a sut i'w defnyddio
  • gwirio ei bod i gyd yn gweithio'n iawn
  • rhoi canllaw twt i'w ddefnyddio i chi
  • ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych
  • dweud wrthych ble y gallwch ddod o hyd i fwy o gymorth a gwybodaeth

A fydd gan y person sy'n gosod fy mesurydd clyfar y cymwysterau iawn?

 

Bydd, mae'n rhaid i bob gosodwr lwyddo mewn cymhwyster ffurfiol a bodloni safonau cenedlaethol penodol. Mae'r safonau hyn wedi'u disgrifio yn y Côd Ymarfer Gosod Mesuryddion Clyfar. Mae'r holl gyflenwyr ynni wedi ymrwymo i'r côd hwn wedi'i reoleiddio gan Ofgem, sydd â phwerau i'w orfodi trwy ddirwyo cyflenwyr os oes angen.


Dogfennau hanfodol

Cwestiynau cyffredin

Ble bydd mesuryddion newydd yn cael eu gosod?

Yn gyffredinol, bydd eich mesuryddion clyfar newydd yn yr un safleoedd yn union â'ch mesuryddion nwy a thrydan traddodiadol. Os bydd angen eu gosod rhywle arall, bydd eich gosodwr mesurydd clyfar yn gofyn i chi'n gyntaf.


 

Pa offer fyddaf yn ei dderbyn gyda fy ngosodiad mesurydd clyfar?

Gan ddibynnu p'un a yw un neu'r ddau fesurydd yn cael eu newid, byddwch yn derbyn mesurydd trydan clyfar a mesurydd nwy clyfar.

Bydd sgrîn arddangos yn cael ei chynnig i chi ar gyfer y mesurydd clyfar hefyd. Rhoddir llawer o enwau i'r teclyn hwn - fel IHD neu sgrîn cartref. Mae'n sgrîn arddangos ddigidol y gallwch ei symud unrhyw le o gwmpas eich cartref. Chi sy'n penderfynu p'un a ydych eisiau un ai beidio, ond byddem yn ei argymell yn gryf. Dyma'r ffordd orau o ddefnyddio'ch mesurydd clyfar i weld faint rydych yn ei wario a gallwch ddefnyddio'r wybodaeth honno i wneud arbedion.