Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Pryd gallaf gael mesurydd clyfar?

 

Ni fydd uwchraddio cartrefi i fesuryddion clyfar yn digwydd dros nos. Mae mwy na 26 miliwn o gartrefi i'r cyflenwyr ynni eu cyrraedd, gyda'r nod y bydd mesurydd clyfar ym mhob cartref erbyn diwedd 2020. Bydd faint o amser y bydd yn ei gymryd i chi gael eich mesurydd clyfar yn dibynnu'n gyffredinol ar ddau ffactor:

1. Pwy yw eich cyflenwr ynni

Bydd gan bob cyflenwr nwy a thrydan  ei amserlen ei hun i gyflawni'r dasg enfawr hon. Mae rhai eisoes wedi gosod mesuryddion clyfar cenhedlaeth gynnar. Mae rhai eraill nad ydynt wedi cychwyn ar osod nhw eto, ond bydd angen iddynt gynnig mesurydd clyfar i chi erbyn diwedd 2020.

2. Eich cartref

Oherwydd sut mae'r dechnoleg yn datblygu, gall ble rydych yn byw, y math o gartref sydd gennych a'r math o fesurydd sydd gennych effeithio ar pryd y gallwch gael mesurydd clyfar. Mae pob cyflenwr ynni'n strwythuro ei ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar yn ei ffordd ei hun. Bydd angen i chi siarad â'ch cyflenwr am pryd y gallwch ddisgwyl cael eich mesurydd chi, ond caiff un ei gynnig i chi erbyn diwedd 2020.

Beth fydd eich mesurydd clyfar yn ei ddangos i chi?

 

Daw mesuryddion clyfar gyda sgrîn ynni cartref sy'n dangos i chi'n union faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio bron mewn amser real (mae'n diweddaru o leiaf bob 10 eiliad ar gyfer trydan a bob hanner awr ar gyfer nwy) a faint mae'n ei gostio i chi mewn punnoedd a cheiniogau (neu, os yw'n well gennych, kWh neu allyriadau CO2). Bydd mesuryddion clyfar yn  dangos faint o ynni rydych wedi'i ddefnyddio o fewn y dydd, wythnos a mis diwethaf.

Ar gyfer mesuryddion clyfar sy'n gweithio yn y modd rhagdalu, bydd hefyd yn dangos:

 • faint o gredyd sy'n weddill
 • faint sydd gennych ar eich balans credyd argyfwng
 • balans eich dyled, os o gwbl
 • rhybudd gweledol neu sain os yw'ch credyd yn mynd yn isel

A fydd mesurydd clyfar yn dangos i mi faint o ynni mae fy nghyfarpar yn ei ddefnyddio?

 

Ar sgrîn ynni cartref eich mesurydd clyfar, byddwch yn gallu gweld yn union faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio bron mewn amser real, mewn punnoedd a cheiniogau.

Bydd y ffigur hwn yn dangos yn gywir faint o ynni sy'n cael ei ddefnyddio gan bopeth sydd wedi'i droi ymlaen yn eich cartref - gan gynnwys pethau sydd ymlaen trwy'r amser, fel eich oergell.

Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth hon i'ch helpu cyfrifo pa gyfarpar sy'n gwastraffu ynni neu'n costio'r mwyaf i redeg trwy nodi beth sy'n achosi cynnydd sydyn yn eich defnydd o ynni. Ni fydd eich sgrîn ynni cartref yn dangos faint mae darn unigol o gyfarpar yn defnyddio, ond mae rhai cyflenwyr ynni'n cynnig gwasanaethau ac apiau a all wneud hyn drosoch chi. Cysylltwch â'ch cyflenwr ynni i gael gwybod beth sydd ar gael.

Sut ydym ni'n cyfrifo arbedion ynni yn ein hysbysebion Ynni Clyfar GB?

 

I lawer o bobl, mae derbyn mesurydd clyfar i'w weld yn beth bach a chymharol ddibwys i'w wneud. Ond wrth ei wraidd, mae mesurydd clyfar yn bodoli i'ch helpu arbed ynni. Felly, os bydd eich aelwyd chi, yr un drws nesaf a gweddill y genedl yn cael un ac yn arbed ynni; yna bydd effaith cael mesurydd clyfar yn eithaf sylweddol mewn gwirionedd.

Pa mor sylweddol? Wel, os byddwch yn cael mesurydd clyfar gallech arbed 354 kWh o ynni bob blwyddyn ar gyfartaledd. Dyma sut y cyfrifwyd y ffigur:

Crynodeb o'n dull

 

 • mae'r aelwyd cyfartalog yn defnyddio 17,690 kWh bob blwyddyn ar gyfartaledd
 • mae data defnyddwyr go iawn gan Nwy Prydain yn dangos mai 3 y cant yw'r arbedion ynni cyfartalog fesul aelwyd â mesurydd clyfar
 • mae'r profiad defnyddwyr go iawn hwn hyd yn oed yn well na rhagamcaniadau swyddogol y llywodraeth: mae astudiaeth effaith BEIS yn dangos arbediad cyfartalog gyda mesurydd clyfar o 2.8 y cant ar gyfer trydan a 2 y cant ar gyfer nwy
 • gan hynny, er mwyn bod yn ochelgar rydym wedi defnyddio'r ffigur isaf sydd ar gael i ni (2 y cant)
 • mae arbediad 2 y cant yn cyfateb i 354 kWh y flwyddyn

Dadansoddiad manwl

 

Defnydd ynni'r aelwyd

Ym mis Gorffennaf 2017, cyhoeddodd adran y llywodraeth dros Strategaeth Busnes, Ynni a Diwydiannol (BEIS) ffigurau a ddangosodd fod yr aelwyd cyfartalog yn defnyddio 17,690kWh bob blwyddyn ar gyfartaledd.

Defnydd nwy cyfartalog fesul Aelwyd = 13,801 kWh

Defnydd trydan cyfartalog fesul Aelwyd = 3,889 kWh 

CYFANSWM defnydd ynni cyfartalog fesul Aelwyd = 17,690

Arbedion cyfartalog gyda mesurydd clyfar

 

Mae adran y llywodraeth dros Strategaeth Busnes, Ynni a Diwydiannol (BEIS) yn parhau i dybio y bydd arbedion cyfartalog fesul cwsmer sydd â mesurydd clyfar bob blwyddyn fel a ganlyn: 2.8 y cant ar gyfer trydan; 2 y cant ar gyfer nwy credyd (BEIS – Dadansoddiad Cost-Buddion, Awst 2016)

Cadarnheir hyn gan Nwy Prydain, cyflenwr mwyaf y Deyrnas Unedig gyda 33 y cant o'r farchnad nwy a 22 y cant o'r farchnad drydan. (BEIS – Dadansoddiad Cost-Buddion, Awst 2016) 
Maent wedi dangos bod eu cwsmeriaid gyda mesuryddion clyfar wedi  arbed 3 y cant ar nwy a thrydan ar gyfartaledd, o'i gymharu â chwsmeriaid â mesuryddion traddodiadol. Cyflwynwyd tystiolaeth bellach o hyn i Bwyllgor Dethol yn y Senedd ym mis Medi 2016. Mae'r swm cyfartalog hwn yn seiliedig ar sampl o 78,000 o gwsmeriaid Nwy Prydain.

Cyfrifo'r ffigurau a honnir

 

Er bod yr arbedion cyfartalog blynyddol gyda mesuryddion clyfar yn 3 y cant yn ôl y data gan Nwy Prydain; penderfynodd Ynni Clyfar GB redeg cyfrifiadur gyda ffigur is o 2 y cant. Defnyddiwyd y ffigur is hwn i sicrhau nad yw arbedion posib yn cael eu gor-ddatgan.

Gan ddefnyddio arbediad cyfartalog o 2 y cant a defnydd yr aelwyd cyfartalog (17,690 kWh) mae'r arbediad cyfartalog fesul aelwyd yn cyfateb i 354 kWh.

Cyfrifiad: 17,690 / 100 x 2 + 354kWh

Beth am y cyfrifiadau yn yr hysbysebion unigol?

 

Gweithrediad AV; Meera

 

 Yn yr hysbyseb hon (gweler y ddolen yma), rydym yn dangos sut y gallai cael mesurydd clyfar arbed yr un maint o ynni bob nos ag y bydd yn ei gymryd i gadw llechen yn chwarae ar ail-adrodd, bob nos, hyd nes bod Meera bach yn 36 oed (35 mlynedd).

Crynodeb o'n dull:

 • Bydd llechen gyfartalog yn cymryd 10 awr i fynd o gael batri sydd wedi'i wefru'n llawn i fod yn wag
 • Yr arbediad ynni fesul aelwyd cyfartalog sydd â mesurydd clyfar yw 2 y cant bob blwyddyn.
 • Mae arbediad 2 y cant yn nefnydd yr aelwyd cyfartalog yn cyfateb i werth 354 kWh o arbedion ynni 
 • Mae 354 kWh o ynni'n galluogi i chi chwarae iPad, yn y modd ail-adrodd, am 10 awr bob nos am 35 mlynedd

Dadansoddiad manwl o ddefnydd ynni Meera

Defnydd ynni'r llechen

 • Mae gan iPad Pro (sgrîn 9.7 modfedd) fatri 0.0275 kWh (apple.com)
 • Bydd y batri hwn yn gweithio am 10 awr o gael ei wefru'n llawn i fod yn wag (ifixit.com)           

Meera

 •  Ar hyn o bryd mae'r baban, Meera, yn un flwydd oed, a'r dybiaeth yw ei bod hi'n cysgu am 10 awr bob nos ac y bydd yn parhau i wneud hyn am 35 mlynedd 

Cyfrifiadau

354 kWh (arbediad ynni aelwyd cyfartalog sydd â mesurydd clyfar) / 0.0275 kWh (maint batri'r iPad) = 12,872 (o wefriadau iPad)

12,872 (o wefriadau iPad) / 365 (dydd mewn blwyddyn) = oddeutu 35 mlynedd

Os yw Meera'n un flwydd oed ar hyn o bryd, bydd 354 kWh o ynni'n galluogi iddi wrando ar iPad Pro am 10 awr bob nos hyd nes ei bod yn 36 oed

Gweithrediad AV; Sweet Ride

 

Yn yr hysbyseb hon (gweler y ddolen yma), rydym yn dangos sut y gallai cael mesurydd clyfar arbed yr un maint o ynni mewn blwyddyn ag y bydd yn ei gymryd i bweru sgwter symudedd am 1,112 o filltiroedd

Crynodeb o'n dull:

 • Mae sgwter symudedd yn defnyddio 2.54kWh o ynni bob tro y mae'r batri'n cael ei wefru
 • Mae'r arbediad ynni fesul aelwyd cyfartalog sydd â mesurydd clyfar yn 2% y flwyddyn, sy'n cyfateb i werth 354kWh o arbedion ynni
 • Mae 354kWh yn galluogi i sgwter symudedd gael ei yrru am ychydig yn fwy na 1,112 o filltiroedd

Dadansoddiad manwl o ddefnydd ynni Sweet Ride

Defnydd ynni'r sgwter symudedd

 • Y sgwter symudedd Roma Medical (maint y batri = 212ah) 
 • Foltiau gofynnol i wefru batri sgwter symudedd cyfartalog = 12 folt
 • Mae cymryd capasiti batri'r sgwter symudedd a'i luosi â'r foltedd a ddefnyddir i wefru'n rhoi'r ynni y mae ei angen i wefru'r batri bob tro
 • batri 212ah x 12 folt = 2.544kWh 359kWh (arbediad ynni aelwyd cyfartalog sydd â mesurydd clyfar) / 2.544kWh (defnydd ynni fesul gwefriad) = 139 o wefriadau batri 
 • Felly; byddai 354kWh o ynni'n galluogi gwefru batri sgwter symudedd cyfartalog 139 o weithiau. Os gallwch fynd 8 milltir ar ôl pob gwefriad, gyda mesurydd clyfar byddech chi'n gallu mynd 1,112 o filltiroedd
 • 8 milltir (capasiti'r sgwter symudedd) x 139 (nifer y gwefriadau batri a all gael eu pweru gan 354kWh o ynni) = 1,112 o filltiroedd

Hysbyseb teisennau ar y radio

 

Yn yr hysbyseb hon, rydym yn dangos sut y gallai cael mesurydd clyfar arbed digon o ynni i bobi 236 o deisennau

Crynodeb o'n dull:

 • Mae'n cymryd 1.5kWh yr awr i ddefnyddio'r ffwrn
 • Yr arbediad ynni fesul aelwyd cyfartalog sydd â mesurydd clyfar yw 2% bob blwyddyn. Mae arbediad 2% yn nefnydd yr aelwyd cyfartalog yn cyfateb i werth 354 kWh o arbedion ynni.
 • Mae 354kWh yn galluogi i chi bobi 236 o deisennau

Dadansoddiad manwl o ddefnydd ynni ar deisennau

Mae'n cymryd 1.5kWh i ddefnyddio'r ffwrn am awr (David JC MacKay 2009 Sustainable Energy without the hot air)

Gan dybio y bydd pobi un deisen yn cymryd awr, gallwch bobi 236 o deisennau gyda gwerth 354kWh o ynni 

354kWh (arbediad ynni) / 1.5kWh (cost pobl un deisen) = 236 o deisennau

Hysbyseb radio setiau blwch

 

Yn yr hysbyseb hon, rydym yn dangos sut y gallai cael mesurydd clyfar arbed digon o ynni i wylio'r teledu'n ddi-baid am 147 o ddyddiau

Crynodeb o'n dull:

 • Mae set deledu gyfartalog yn defnyddio 0.1kWh yr awr neu 2.4kWh y dydd 
 • Ar gyfartaledd, mae aelwydydd sydd â mesurydd clyfar yn arbed 2% ar ynni bob blwyddyn
 • Mae hyn yn cyfateb i werth 354kWh o arbedion ynni mae 354kWh yn golygu 147 dydd o wylio'r teledu'n ddi-baid

Dadansoddiad manwl o ddefnydd ynni setiau blwch

 

Defnyddio'r teledu

Mae'r set deledu gyfartalog yn defnyddio 0.1kWh yr awr neu 2.4kWh bob dydd o wylio'n ddi-baid (David JC MacKay 2009 Sustainable Energy without the hot air)

Cyfrifiad

Set deledu (2.4kWh/dydd) 354kWh (arbediad) / set deledu (2.4kWh/dydd) = 147.5 dydd

Gan hynny, yr addasiad i gyfrif am effeithlonrwydd y boeler (EB mewn Jouleau) yw:

 

Ynni y mae ei angen i wresogi'r dŵr mewn Jouleau x Effeithlonrwydd y boeler = Ynni y mae ei angen i wresogi'r dŵr gydag addasiad effeithlonrwydd y boeler mewn Jouleau

10,032,000 x ((1 + (100-90) / 100) = 11,035,200

Trawsnewid Jouleau i kWh (1 kWh = 3600000 Joule):

Ynni y mae ei angen i wresogi'r dŵr gydag addasiad effeithlonrwydd y boeler (mewn Jouleau) / 3600000 = Ynni y mae ei angen i wresogi'r dŵr gydag addasiad effeithlonrwydd y boeler (mewn kWh)

11,035,200/3,600,00 = 3.0565 kwh

Gan hynny, y nifer o fathau o arbediad y mesurydd clyfar yw:

354/3.0565 = 115 o Fathau

Print ad – Ffôn

 

Yn yr hysbyseb hon, rydym yn dangos sut y gallai derbyn mesurydd clyfar arbed yr un maint o ynni ag y byddai'n ei gymryd i wefru eich ffôn am 177 o flynyddoedd.

Crynodeb o'n dull:

 • Mae'n cymryd 2kWh i bweru iPhone bob blwyddyn
 • Yr arbediad ynni cyfartalog fesul aelwyd sydd â mesurydd clyfar yw 2% bob blwyddyn. Mae arbediad 2% o ddefnydd yr aelwyd cyfartalog yn cyfateb i werth 354kWh o arbedion ynni

Mae'n cymryd 2kWh i bweru iPhone bob blwyddyn

 

Mae batri eich iPhone yn dal gwefriad o 5.45 wat awr. Petaech yn gwagio ac yn ailwefru'ch ffôn bob dydd, yn ystod blwyddyn byddai angen i chi fwydo tua 2,000 wat awr, neu 2kWh iddo. (Source)

Cyfrifiad

Gallwch gael mesurydd clyfar ac arbed digon o ynni i wefru'ch ffôn am 177 o flynyddoedd

354 (arbediad cyfartalog) / 2 (nifer y kWh y mae'n ei gymryd i wefru'r ffôn bob blwyddyn) = 177

Collective impact print ad – Aberdîn, Caerdydd a Manceinion

 

Mae'r hysbyseb hon yn dangos sut y  gallem arbed yr un maint o ynni ag y mae'n ei gymryd i bweru pob aelwyd yn Aberdîn, Caerdydd a Manceinion am flwyddyn petai'r genedl gyfan yn cael mesurydd clyfar.

Crynodeb o'n dull:

 • At ei gilydd mae gan ddinasoedd Aberdîn, Caerdydd a Manceinion 450,940 o aelwydydd
 • Os yw'r aelwyd cyfartalog yn arbed 354kWh o ynni bob blwyddyn gyda mesurydd clyfar ac mae'r aelwyd cyfartalog yn defnyddio cyfanswm o 17,690kWh o ynni bob blwyddyn - byddai'r cyfanswm arbedion ynni cenedlaethol o ganlyniad i fesuryddion clyfar yn cyfateb i ddefnydd ynni 529,053 o aelwydydd

Tystiolaeth gefnogol

 

At ei gilydd mae gan ddinasoedd Aberdîn (Source) Caerdydd (Source) a Manceinion (Source) gyfanswm o 450,940 o aelwydydd

Arbedion ynni cyfartalog petai mesurydd clyfar gan bob aelwyd ym Mhrydain Fawr

Os bydd pob aelwyd yn arbed 354kWh gyda mesurydd clyfar; ac mae 26,437,700 o aelwydydd ym Mhrydain Fawr (Source) mae'r cyfanswm arbedion ynni cyfartalog posib o ganlyniad i fesuryddion clyfar yn cyfateb i 9,358,945,800kWh.

354kWh (arbediad ynni cyfartalog fesul aelwyd sydd â mesurydd clyfar

x 26,437,700 (cyfanswm nifer yr aelwydydd ym Mhrydain Fawr) = 9,358,945,800kWh

Os yw'r aelwyd cyfartalog yn defnyddio 17,690kWh o ynni bob blwyddyn; mae'r arbediad ynni cenedlaethol o 9,358,945,800kWh yn cyfateb i ddefnydd ynni 529,053 o aelwydydd

9,358,945,800kWh (arbedion ynni cenedlaethol o ganlyniad i fesuryddion clyfar) / 17,690 (defnydd ynni cyfartalog fesul aelwyd bob blwyddyn) = 529,053 (cyfanswm nifer yr aelwydydd a bwerir)

Defnydd ynni aelwyd cyfartalog

Defnydd nwy cyfartalog fesul aelwyd= 13,801 kWh

Defnydd trydan cyfartalog fesul aelwyd = 3,889 KWh

CYFANSWM defnydd ynni cyfartalog fesul aelwyd = 17,690 (Source)