Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Hysbysiad Preifatrwydd

 

Mae Ynni Clyfar GB yn parchu'ch preifatrwydd ac yn ymroddedig i ddiogelu'ch data personol. Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn dweud wrthych sut rydym yn gofalu am wybodaeth yr ydych, efallai, wedi'i darparu i ni wrth ddelio â ni, ar-lein ac oddi ar-lein.

1. Diben yr hysbysiad hwn

 

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio ein dull o ymdrin ag unrhyw wybodaeth amdanoch chi (neu a allai gael ei chywain oddi wrthych) wrth i chi ryngweithio ag Ynni Clyfar GB sy'n cynnwys data personol ac yn disgrifio'ch hawliau mewn perthynas i ni brosesu'ch data personol.

Bwriedir i'r hysbysiad preifatrwydd hwn eich helpu gwneud penderfyniadau gwybodus wrth ddefnyddio ein gwefan ac adnoddau ac wrth i chi ryngweithio ag Ynni Clyfar GB trwy ddulliau eraill. Gofynnir i chi gymryd munud i'w ddarllen a'i ddeall. Mae defnyddio ein gwefan hefyd yn amodol ar ein telerau defnyddio, polisi defnydd derbyniol a pholisi cwcis, a dylech eu darllen ar y cyd â'r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Sylwer hefyd bod yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol dim ond i ddefnyddio data personol sydd wedi'i gywain gan Ynni Clyfar GB wrth i chi gyfathrebu â ni. Mae'n berthnasol hefyd i unrhyw gyfathrebiadau â'n darparwyr gwasanaeth sydd wedi'u dethol yn ofalus yr ydym yn dibynnu arnynt i gyflawni rhai o'n gweithgareddau, ond nid yw'n berthnasol i ddata personol sy'n cael ei gywain wrth i chi gyfathrebu â thrydydd partïon.

2. Pwy ydym ni a beth ydym ni'n ei wneud?

 

Ynni Clyfar GB, llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol (i gael mwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch i www.smartenergygb.org/cy/amdanom-ni/yngl%C5%B7n-ag-ynni-clyfar-gb), yw'r rheoleiddiwr data sy'n gyfrifol am eich data personol.

Mae cyfeiriadau at (“ni” “ein” "rydym" neu “byddwn”) yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn gyfeiriadau at Ynni Clyfar GB.

Ynni Clyfar GB yw enw masnachu'r "Corff Cyfathrebu Mesuryddion Clyfar Cyfyngedig", sef cwmni yn Lloegr.

Ein rhif cofrestru cwmni yw 8455995.

Ein swyddfa gofrestredig yw 1 Alfred Mews, Llundain, W1T 7AA.

Ein rhif cofrestru TAW yw 162 3606 26

Pan fyddwn yn cyfeirio at ein “gweithgareddau ymgyrch” yn yr hysbysiad preifatrwydd hwn, rydym yn cyfeirio at ein gweithgareddau fel llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol.

3. Sut i gysylltu â ni?

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hysbysiad preifatrwydd hwn neu rydych am weithredu'ch hawliau (gweler sut i gyrchu'ch gwybodaeth a'ch hawliau eraill?), cysylltwch â ni trwy:

 • yrru e-bost i [email protected]; neu
 • ysgrifennu atom yn Rheolwr Gweithrediadau, Ynni Clyfar GB, 1 Alfred Mews, London, W1T 7AA

4. Pryd ydym ni'n cywain data personol?

 

Rydym yn cywain data personol amdanoch o dan lawer o amgylchiadau gwahanol, y mae'r rhan fwyaf ohonynt, ond nid pob un, yn cynnwys rhyngweithio uniongyrchol rhyngoch chi â ni.

Rydym yn cywain data personol amdanoch chi:

 • Pan fyddwch yn creu cyfrif ar-lein gyda ni i ddefnyddio ein hadnoddau
 • Pan fyddwch yn ymwneud â ni, neu amdanom ni neu fesuryddion clyfar yn fwy cyffredinol, ar gyfryngau cymdeithasol
 • Pan fyddwch yn cysylltu â ni mewn unrhyw ffordd gydag ymholiadau, cwynion etc, neu pan fyddwch yn ymgeisio am swydd gyda ni
 • Pan fyddwch yn gofyn i ni yrru gwybodaeth neu adnoddau atoch
 • Pan fyddwch yn ymgeisio mewn rafflau neu gystadlaethau
 • Pan fyddwch yn dewis cwblhau unrhyw arolygon
 • Pan fyddwch ym cymryd rhan mewn unrhyw un o'n gweithgareddau ymgyrch neu'n cytuno i ddarparu unrhyw wasanaeth i ni
 • Gall unrhyw unigolyn gyrchu data personol sy'n ymwneud â nhw, gan gynnwys barn. Felly os yw eich sylw neu adolygiad yn cynnwys gwybodaeth am aelod o'n staff yr ydych wedi delio â nhw, gall gael ei throsglwyddo iddynt os gofynnir amdani
 • Pan fyddwch yn llenwi unrhyw ffurflenni. Er enghraifft, os ydych yn cymryd rhan mewn unrhyw weithgareddau ymgyrch ac rydym yn gofyn am eich caniatâd i ddangos eich delwedd yn ein deunyddiau cyhoeddusrwydd
 • Pan fyddwch wedi rhoi caniatâd i drydydd parti rannu'r wybodaeth y maent yn ei dal amdanoch chi gyda ni

 • Os byddwch yn ymweld â'n swyddfeydd sydd â systemau teledu cylch cyfyng er diogelwch ein hymwelwyr a staff. Mae'n bosib y bydd y systemau hyn yn recordio'ch delwedd yn ystod eich ymweliad

5. Pa fath o ddata personol ydym ni'n ei gywain?

 

Gellir cywain gwybodaeth bersonol gennych fel a ganlyn:

 • Gwybodaeth a ddarparwch i ni o'ch gwirfodd

Rydym yn cywain ac yn cadw data personol yr ydych yn ei chyflwyno i ni o'ch gwirfodd wrth i chi ddefnyddio ein gwefan a rhyngweithio â ni mewn ffyrdd eraill (e.e. wrth gofrestru i dderbyn gwybodaeth gennym, fel rhan o ohebiaeth a sgyrsiau â ni, fel rhan o unrhyw ryngweithio cefnogi defnyddwyr, neu os byddwch yn cymryd rhan yn ein gweithgareddau ymgyrch, cyfathrebu â ni trwy gyfryngau cymdeithasol neu ymgeisio am swydd gyda ni).

Yn benodol, er mwyn cofrestru a chreu cyfrif ar ein gwefan rydym yn gofyn am yr wybodaeth bersonol a ganlyn gennych:

 • enw;
 • enw cwmni;
 • teitl;
 • lleoliad swyddfa;
 • cyfeiriad e-bost;
 • rhif ffôn

Heblaw am yr wybodaeth y mae ei hangen yn bendant i sefydlu'ch cyfrif mae gennych yr hyblygrwydd i ddarparu cyn lleied neu gymaint o'r wybodaeth y gofynnir amdani ag y mynnwch. Fodd bynnag, po fwyaf o wybodaeth a ddarparwch, mwyaf fydd y budd o ryngweithio â ni.

Os byddwch yn cysylltu â ni, mae'n bosib y byddwn yn cywain data personol ychwanegol gennych fel eich barn am ein hadnoddau a'n gweithgareddau ymgyrch.

 • Gwybodaeth rydym yn ei chywain wrth i chi ddefnyddio ein gwefan. 

Trwy ddefnyddio cwcis, ffeiliau log a thechnolegau eraill, gallwn gywain data personol ynglŷn â'ch dyfais symudol neu'r caledwedd a meddalwedd cyfrifiadurol a ddefnyddir i gyrchu ein gwefan. Gall hwn gynnwys y canlynol: 

 • cyfeiriad IP y dyfais/dyfeisiau a ddefnyddir;
 • math o borwr;
 • system weithredu a math o ddyfais;
 • brasamcan o'ch lleoliad (e.e. Llundain);
 • amserau a dyddiadau cyrchu; a
 • chyfeiriadau gwefannau cyfeirio

Rydym hefyd yn cywain data personol ynglŷn â'ch defnydd o'n gwefan a'ch gweithgareddau arni.

Mae'r data personol hwn yn galluogi ni i gyflwyno gwybodaeth, gwasanaethau ac offer mwy defnyddiol. Gweler ein polisi cwcis am wybodaeth bellach.

 • Gall eich delwedd gael ei recordio ar deledu cylch cyfyng os byddwch yn ymweld â'n swyddfeydd
 • Gwybodaeth rydym yn ei chywain gan drydydd partïon

Mae'n bosib hefyd y byddwn yn cyfuno data personol yr ydym yn ei gywain wrth i chi ryngweithio â ni gyda data personol: a) yr ydych wedi'i roi i drydydd partïon rydych wedi rhoi caniatâd yn hynny o beth i'r trydydd parti ei rannu â ni; ac/neu b) yr ydym wedi dod o hyd iddo mewn cofnod cyhoeddus.

6. Pa sail gyfreithiol sydd gennym dros ddefnyddio'ch data personol?

 

Byddwn yn defnyddio eich data personol dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu i ni wneud hynny. O dan gyfraith diogelu data, mae seiliau amrywiol (y cyfeirir atynt hefyd fel sail gyfreithlonneu sail gyfreithiol) y gallwn ddibynnu arnynt wrth brosesu'ch data personol.  Mewn rhai cyd-destunau mae mwy nag un sail yn berthnasol. Rydym wedi crynhoi'r seiliau hyn fel ContractRhwymedigaeth GyfreithiolBuddiannau CyfreithlonChydsyniadac yn amlinellu beth mae'r termau hynny'n ei olygu yn y tabl a ganlyn:

 Term Sail dros brosesu    Esboniad
Contract Mae prosesu'n angenrheidiol er mwyn perfformio contract gyda chi neu gymryd camau ar eich cais chi i ymgymryd â chontract.  Mae hyn yn cynnwys cyflawni ein dyletswyddau contract a gweithredu ein hawliau contract.
Rhwymedigaeth Gyfreithiol Mae prosesu'n angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol   Sicrhau ein bod yn perfformio ein rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoleiddio. Er enghraifft, rhwymedigaethau iechyd a diogelwch ac osgoi gwahaniaethu anghyfreithlon.
Buddiannau Cyfreithlon Mae prosesu'n angenrheidiol er ein buddiannau ein hunain neu fuddiannau trydydd parti. Mae gennym ni neu mae gan drydydd parti fuddiannau cyfreithlon wrth weithredu, rheoli a gweinyddu ein busnesau perthnasol yn effeithiol ac yn briodol ac mewn cysylltiad â phrosesu'ch data chi gan y buddiannau hynny. 
Ni chaiff eich data ei brosesu ar y sail hon os yw ein buddiannau ni neu fuddiannau trydydd parti wedi'u trechu gan eich buddiannau, hawliau a rhyddid chi. 
 
Cydsyniad Rydych wedi rhoi cydsyniad penodol i'ch data gael ei brosesu. Yn gyffredinol rydym yn dibynnu ar gydsyniad fel sail gyfreithio, dros brosesu'ch data personol dim ond i anfon gwybodaeth atoch ynglŷn â'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar trwy e-bost neu neges destun nad ydych wedi gofyn i ni'n benodol amdanynt. 
Mae gennych yr hawl i ddiddymu cydsyniad i ni anfon yr wybodaeth atoch unrhyw bryd trwy gysylltu â ni (gweler Sut i gysylltu â ni?).

7. Sut a pham ydym ni'n defnyddio'ch data personol?

 

Isod rydym wedi rhoi disgrifiad o'r dulliau a ddefnyddiwn  eich data personol a pha un o'r seiliau cyfreithiol dros brosesu yr ydym yn dibynnu arnynt i wneud hyn.

Sylwer y gallwn brosesu'ch data personol ar fwy nag un sail gyfreithiol gan ddibynnu at ba ddiben penodol yr ydym yn defnyddio'ch data. Cysylltwch â ni (gweler sut i gysylltu â ni?)

Diben/Gweithgaredd Sail dros brosesu 
Cofrestru chi fel defnyddiwr newydd yn ein Canolfan Adnoddau Buddiannau Cyfreithlon
Ymateb i geisiadau swydd Buddiannau Cyfreithlon
Cymryd rhan yn ein gweithgareddau ymgyrch (e.e. fel astudiaeth achos) neu ddarparu gwasanaethau i ni i gefnogi'r ymgyrch  Cydsyniad
Buddiannau Cyfreithlon
Contract
Ymateb i'ch cyfathrebiadau â ni e.e. ymholiad cyffredinol Buddiannau Cyfreithlon
 
Rheoli ein perthynas â chi a fydd yn cynnwys: 
(a) hysbysu chi am newidiadau i'n telerau neu hysbysiad preifatrwydd
(b) gofyn i chi lenwi adolygiad neu wneud arolwg
 
Rhwymedigaeth Gyfreithiol
Buddiannau Cyfreithlon
 
Galluogi chi i gymryd rhan mewn raffl, cystadleuaeth neu gwblhau arolwg Buddiannau Cyfreithlon 
Contract
 
Gweinyddu a diogelu ein busnes a'n staff a rhedeg ein gweithgareddau ymgyrch a'n gwefan  Buddiannau Cyfreithlon 
Rhwymedigaeth Gyfreithiol
 
Cyflwyno cynnwys perthnasol a gwybodaeth arall i chi a mesur neu ddeall effeithiolrwydd yr wybodaeth yr ydym yn ei hanfon atoch Buddiannau Cyfreithlon
Cydsyniad
 
Defnyddio dulliau dadansoddi data i wella'n gwefan, gwybodaeth, adnoddau a pherthnasoedd a phrofiadau defnyddwyr Buddiannau Cyfreithlon
Gwneud awgrymiadau ac argymhellion i chi ynglŷn â gwybodaeth a allai fod o ddiddordeb i chi e.e. a ydych am fod yn astudiaeth achos i gefnogi ein hymgyrch Buddiannau Cyfreithlon
 
Rydym yn defnyddio teledu cylch cyfyng yn ein hadeiladau er diogelwch ac atal troseddu Buddiannau Cyfreithlon
Rhwymedigaeth Gyfreithiol
 

Cyfathrebiadau oddi wrthym

 

Rydym yn ceisio darparu dewisiadau i chi ynglŷn â defnyddiau data personol penodol, yn benodol mewn perthynas â chyfathrebiadau y byddwn efallai yn eu hanfon atoch nad ydych wedi gofyn amdanynt yn benodol.

Mae'n bosib y byddwn yn defnyddio'ch data personol i ffurfio barn am yr hyn y tybiwn yr ydych ei eisiau neu ei angen, neu'r hyn a allai fod o ddiddordeb i chi. Dyma sut rydym yn penderfynu ar ba wybodaeth a allai fod yn berthnasol i chi.

Byddwch yn derbyn cyfathrebiadau oddi wrthym ynglŷn â'n gweithgareddau ymgyrch os ydych wedi gofyn am wybodaeth gennym wrth i chi roi eich manylion i ni ar adeg cofrestru i ddefnyddio ein hadnoddau neu ymgeisio mewn cystadleuaeth nad ydych, ym mhob achos wedi dewis peidio â derbyn y cyfathrebiadau hynny.

Marchnata trydydd parti

Ni fyddwn byth yn rhannu'ch data personol gydag unrhyw gwmni at ddibenion marchnata.

Dewis peidio â derbyn

Gallwch ofyn i ni beidio ag anfon cyfathrebiadau atoch ynglŷn â'n gweithgareddau ymgyrch unrhyw bryd trwy gysylltu â ni unrhyw bryd.

Newid diben

Byddwn yn defnyddio eich data personol dim ond at y dibenion yr ydym wedi'i gywain, oni bai ein bod yn ystyried yn rhesymol bod angen i ni ei ddefnyddio am reswm arall a bod y rheswm hwnnw'n cyfateb i'r diben gwreiddiol. Os hoffech gael esboniad ynglŷn â sut mae prosesu at y diben newydd yn cydweddu â'r diben gwreiddiol, cysylltwch â ni (gweler Sut i gysylltu â ni?)

Os bydd angen i ni ddefnyddio'ch data personol at ddiben nad yw'n gysylltiedig, byddwn yn eich hysbysu chi ac yn esbonio'r sail gyfreithiol sy'n galluogi i ni wneud hyn.

Sylwer y gallwn brosesu'ch gwybodaeth bersonol heb eich gwybodaeth neu gydsyniad, mewn cydymffurfiad â'r rheolau uchod, pan fydd hyn yn ofynnol neu wedi'i ganiatáu gan y gyfraith.

8. Defnyddio cwcis

 

Gall ein gwefan ddefnyddio cwcis, picseli, tywysyddion, ffeiliau log a thechnolegau eraill y dylech fod yn ymwybodol ohonynt. Gallwch osod eich porwr i wrthod pob cwci porwr neu rai ohonynt, neu i'ch rhybuddion pan fydd gwefannau'n gosod neu'n cyrchu cwcis. Os byddwch yn analluogi neu'n gwrthod cwcis, sylwer efallai y bydd rhai rhannau o'n gwefan yn anhygyrch neu'n methu â gweithio'n iawn. Gweler ein polisi cwcis i gael mwy o wybodaeth am y cwcis a ddefnyddiwn a sut i reoli a dileu cwcis.

9. Dolenni a gwasanaethau trydydd parti

 

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i wefannau a gwasanaethau trydydd parti. Cofiwch na fydd yr hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol mwyach pan fyddwch yn defnyddio dolen i fynd o'n gwefan i wefan arall neu pan fyddwch yn gofyn am wasanaeth gan drydydd parti.

Mae eich pori a rhyngweithio ar unrhyw wefan arall, neu'ch ymwneud ag unrhyw ddarparwr gwasanaeth trydydd parti arall, yn destun rheolau a pholisïau'r wefan neu ddarparwr trydydd parti hynny.

Nid ydym yn monitro, rheoli neu'n dilysu arferion preifatrwydd unrhyw drydydd partïon.

Rydym yn eich annog i ymgyfarwyddo ag arferion preifatrwydd pob gwefan yr ydych yn mynd iddo neu bob darparwr gwasanaeth trydydd parti rydym yn delio ag ef a chysylltu â nhw os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'u polisïau ac arferion preifatrwydd priodol.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol dim ond i ddata personol sy'n cael ei chywain gennym ni trwy ein gwefan ac nid yw'n berthnasol i'r gwefannau a darparwyr gwasanaeth trydydd parti hyn.

10. Trosglwyddiadau y tu allan i AEE

 

Prydain Fawr yw cylch gwaith ein hymgyrch, ac felly nid oes angen yn gyffredinol i ni drosglwyddo eich data personol y tu allan i AEE. Er hynny, mae nifer bach o'n darparwyr technoleg trydydd parti allanol (fel y gronfa ddata a ddefnyddiwn i dracio ein cyfathrebiadau â'r cyhoedd, a gwe-letyir gan gwmni yn yr Unol Daleithiau) wedi'u lleoli y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (AEE) fel y bydd prosesu eich data personol ganddynt yn golygu trosglwyddo data y tu allan i AEE.

Pryd bynnag y byddwn yn trosglwyddo'ch data personol y tu allan i AEE, rydym yn sicrhau y caiff ei ddiogelu i'r un graddau trwy sicrhau y gweithredir o leiaf un o'r mesurau a ganlyn:

 • Byddwn yn trosglwyddo'ch data personol dim ond i wledydd y pennwyd eu bod yn darparu lefel ddiogelwch ddigonol ar gyfer data personol gan yr Undeb Ewropeaidd
 • Mae'n bosib y byddwn yn defnyddio contractau penodol a gymeradwyir gan yr Undeb Ewropeaidd sy'n darparu'r un lefel o ddiogelwch ar gyfer data personol a geir yn Ewrop
 • Pan fyddwn yn defnyddio darparwyr yn yr Unol daleithiau, mae'n bosib y byddwn yn trosglwyddo data iddynt os ydynt yn rhan o'r 'Privacy Shield' sy'n mynnu eu bod yn darparu lefel ddiogelwch debyg i ddata personol a rennir rhwng Ewrop a'r Unol Daleithiau

os ydych eisiau mwy o wybodaeth am y mecanwaith penodol a ddefnyddir gennym wrth drosglwyddo'ch data personol y tu allan i AEE, cysylltwch â ni (gweler Sut i gysylltu â ni?)

11. Am faint y byddwn yn cadw eich data personol?

 

Byddwn yn cadw eich data personol dim ond am gyhyd y mae ei angen at ein dibenion ni. Wrth ystyried am faint i gadw data personol, byddwn yn ystyried ei berthnasedd i'n busnes a'n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoleiddio.

Bydd yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar wedi'i chwblhau erbyn diwedd 2020, ac nid ydym yn bwriadu cadw unrhyw ddata personol ar ôl yr adeg honno.

Cysylltwch â ni (Gweler Sut i gysylltu â ni?) os hoffech weld copi o'n polisi cadw, sy'n cynnwys mwy o wybodaeth

12. Cyfrinachedd a diogeledd eich gwybodaeth bersonol

 

Rydym yn ymroddedig i gadw'r data personol a ddarparwch i ni'n ddiogel; a byddwn yn cymryd camau diogelu rhesymol i amddiffyn eich gwybodaeth bersonol  rhag colled, camddefnydd neu gael ei newid.

Rydym wedi rhoi polisïau diogelwch gwybodaeth, rheolau a mesurau technegol ar waith i amddiffyn yr wybodaeth bersonol sydd gennym o dan ein rheolaeth rhag:

 • mynediad anawdurdodedig;
 • defnydd neu ddatgelu amhriodol;
 • addasu anawdurdodedig; a
 • dinistrio anghyfreithlon neu golled ddamweiniol

Mae'n rhwymedigaeth ar ein holl gyflogeion a phrosesyddion data (h.y. y rhai sy'n prosesu'ch data personol ar ein rhan at y dibenion a restrir uchod), sydd â mynediad ac sy'n ymwneud â phrosesu data personol barchu cyfrinachedd data personol holl ddefnyddwyr ein gwefan ac unrhyw un arall y gallem fod yn cadw gwybodaeth bersonol amdanynt.

13. Sut i gyrchu'ch gwybodaeth a'ch hawliau eraill?

 

Mae gennych yr hawliau a ganlyn mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a gadwn amdanoch chi:

 • Eich hawl i fynediad

Os byddwch yn gofyn i ni, byddwn yn cadarnhau p'un a ydym yn prosesu'ch data personol ai beidio ac, os ydym, byddwn yn darparu copi o'r data personol hwnnw i chi (ynghyd â manylion penodol eraill). Os bydd angen copïau ychwanegol arnoch, efallai y bydd angen i ni godi ffi rhesymol arnoch.

 • Eich hawl i gywiro

Os yw'r data personol a gadwn amdanoch chi'n anghywir neu'n anghyflawn, mae gennych hawl i weld bod hyn yn cael ei gywiro; Os ydym wedi rhannu'ch data personol ag eraill, byddwn yn eu hysbysu am y cywiriad pan fo'n bosib. Os byddwch yn gofyn i ni, pan fo'n bosib ac yn gyfreithlon i'w wneud, byddwn hefyd yn dweud wrthych gyda phwy rydym wedi rhannu'ch data personol fel y gallwch gysylltu'n uniongyrchol â nhw.

 • Eich hawl i ddileu

Gallwch ofyn i ni ddileu neu ddiddymu'ch data o dan rai amgylchiadau megis nad oes ei angen arnom mwyach neu rydych yn diddymu'ch cydsyniad (pan fo'n berthnasol). Os ydym wedi rhannu'ch data personol ag eraill, byddwn yn eu hysbysu am y dilead pan fo'n bosib. Os byddwch yn gofyn i ni, pan fo'n bosib ac yn gyfreithlon i'w wneud, byddwn hefyd yn dweud wrthych gyda phwy rydym wedi rhannu'ch data personol fel y gallwch gysylltu'n uniongyrchol â nhw.

 • Eich hawl i gyfyngu ar brosesu

Gallwch ofyn i ni 'rwystro' neu roi terfyn ar brosesu'ch data personol o dan rai amgylchiadau megis pan fyddwch yn herio cywirdeb y data personol hwnnw neu'n gwrthwynebu y caiff ei brosesu gennym. Er hynny, ni fydd yn ein hatal rhag storio'ch data personol. Byddwn yn dweud wrthych cyn i ni ddileu unrhyw gyfyngiad. Os ydym wedi rhannu'ch data personol ag eraill, byddwn yn eu hysbysu am y cyfyngiad pan fo'n bosib. Os byddwch yn gofyn i ni, pan fo'n bosib ac yn gyfreithlon i'w wneud, byddwn hefyd yn dweud wrthych gyda phwy rydym wedi rhannu'ch data personol fel y gallwch gysylltu'n uniongyrchol â nhw.

 • Eich hawl i gludadwyedd data

O dan amgylchiadau penodol mae gennych yr hawl i ddod o hyd i ddata personol rydych wedi'i ddarparu i ni (mewn fformat strwythuredig, cyffredin y gall peiriant ei ddarllen) a'i ailddefnyddio rhywle arall neu ofyn i ni drosglwyddo hyn i drydydd parti o'ch dewis.

 • Eich hawl i wrthwynebu

Gallwch ofyn i ni roi'r gorau i brosesu'ch data personol, a byddwn yn gwneud hynny os ydym yn:

 • dibynnu ar ein buddiannau cyfreithlon ein hunain neu fuddiannau cyfreithlon rhywun arall i brosesu'ch gwybodaeth bersonol oni bai y gallwn ddangos sail gyfreithiol gymhellol dros y prosesu;
 • prosesu'ch data personol er marchnata uniongyrchol; neu
 • brosesu'ch data personol  at ddibenion ymchwil o i bai bod y cyfryw brosesu'n ofynnol er mwyn perfformio tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd
 • Eich hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio wedi'u hawtomeiddi

Mae gennych yr hawl i beidio â bod yn destun penderfyniad pan fydd yn seiliedig ar brosesu awtomatig, gan gynnwys proffilio, a'i fod yn creu effaith gyfreithiol neu'n effeithio'n sylweddol arnoch fel arall oni bai bod y cyfryw broffilio'n angenrheidiol ar gyfer ymgymryd â neu berfformio contract rhyngoch chi a ni.

 • Eich hawl i ddiddymu cydsyniad

Os byddwn yn dibynnu ar eich caniatâd fel ein sail gyfreithiol dros brosesu'ch data personol, mae gennych yr hawl i ddiddymu'r cydsyniad hwnnw unrhyw bryd (gweler Sut i gysylltu â ni?).

 • Eich hawl i gofnodi cwyn gyda'r awdurdod goruchwylio

Os oes gennych bryder ynglŷn ag unrhyw agwedd ar ein harferion preifatrwydd, gan gynnwys y ffordd yr ydym wedi trin eich data personol, gallwch adrodd amdano i Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) y Deyrnas Unedig. Gallwch gael manylion sut i wneud hyn ar wefan ICO yn https://ico.org.uk/concerns/ neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.

14. Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn

 

Mae'n bosib y byddwn yn gwneud newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn a dylech ddweud wrthym os bydd eich gwybodaeth yn newid.

I sicrhau eich bod bob amser yn ymwybodol o sut rydym yn defnyddio'ch data personol byddwn yn diweddaru'r hysbysiad preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd i adlewyrchu unrhyw newidiadau i'n defnydd o'ch data personol. Mae'n bosib hefyd y byddwn yn gwneud newidiadau fel y bo angen i gydymffurfio â newidiadau yn y gyfraith berthnasol neu ofynion rheoleiddio. Efallai y byddwn yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau sylweddol trwy e-bost. Er hynny, fe'ch anogir i adolygu'r hysbysiad preifatrwydd hysbysiad preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd fel eich bod yn ymwybodol o sut rydym yn defnyddio'ch data personol.

15. Newidiadau i'ch gwybodaeth

 

Mae'n bwysig bod y data personol a gadw amdanoch chi'n gywir ac yn gyfredol. Dywedwch wrthym am eich newidiadau data personol yn ystod eich cysylltiad gyda ni (gweler Sut i gysylltu â ni?).