Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Polisi preifatrwydd

 

Dyma'r polisi preifatrwydd a chwcis ar gyfer www.smartenergygb.org/cy (Gwefan) a phob un o'n hapiau symudol yr ydym yn eu darparu o bryd i'w gilydd (Apiau). Gweithredir y Wefan, a darperir yr Apiau gan, Ynni Clyfar GB (ni, ein rydym a byddwn). Rydym yn gwmni cyfyngedig, sy'n gofrestredig yn Lloegr. Ein rhif cwmni cofrestredig yw 8455995, a'n swyddfa gofrestredig yw 1 Alfred Mews, Llundain W1T 7AA. Ein rhif cofrestru TAW yw 162 3606 26. At ddibenion Deddf Diogelu Data 1998, ni yw'r rheolydd data.

Rydym wedi'n hymrwymo i ddiogelu'ch preifatrwydd ar-lein. Cydnabyddwn nad ydych eisiau i'r wybodaeth bersonol a ddarparwch i ni gael ei dosbarthu'n ddiwahaniaeth ac yma, esboniwn sut rydym yn cywain gwybodaeth, yr hyn a wnawn gyda hi a pha reolaeth sydd gennych drosti.

Trwy ddefnyddio'r Wefan neu unrhyw Apiau, rydych yn cytuno i gywain a defnyddio gwybodaeth yn unol â'r polisi preifatrwydd hwn.

Rydym yn cadw'r hawl i newid y polisi preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd trwy ei newid ar y Wefan neu ddiweddaru'r Apiau perthnasol. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 16 Mai 2016.Gwybodaeth y gallwn ei chywain gennych chi

 

Mae'n bosib y byddwn yn cywain ac yn prosesu'r wybodaeth bersonol a ganlyn amdanoch chi:

 • Gwybodaeth (fel eich enw a chyfeiriad e-bost) yr ydych yn ei darparu trwy gwblhau ffurflenni ar y Wefan neu Apiau, gan gynnwys os byddwch yn cofrestru fel defnyddiwr y Wefan neu Apiau, uwchlwytho neu gyflwyno unrhyw ddeunydd trwy'r wefan neu ofyn am unrhyw wybodaeth
 • mewn perthynas â chyfleuster mewngofnodi i'ch cyfrif, manylion mewngofnodi a chyfrinair
 • cyfathrebiadau a anfonwch atom, er enghraifft i adrodd am broblem neu i gyflwyno ymholiadau, pryderon neu sylwadau ynglŷn â'r Wefan neu ei chynnwys
 • gwybodaeth o arolygon, hyrwyddiadau a chystadlaethau y gallem eu rhedeg o bryd i'w gilydd ar y Wefan os byddwch yn cytuno i ymateb iddynt neu gymryd rhan ynddynt
 • data technegol o'ch teclyn symudol (megis data lleoliad) mewn perthynas â'r gwasanaeth a dderbyniwch
 • gwybodaeth mewn perthynas â'ch lleoliad amser real
 • gwybodaeth yr ydych yn ei phostio ar ffurf sylwadau neu gyfraniadau at y Wefan neu Apiau, a all gynnwys termau chwilio a fewnbynnwch i'r Wefan.

Nid ydych o dan unrhyw rwymedigaeth i ddarparu'r cyfryw wybodaeth. Er hynny, os byddwch yn dewis dal gwybodaeth y gofynnwyd amdani'n ôl, mae'n bosib na fydd modd i ni ddarparu rhai gwasanaethau penodol i chi.


Defnydd a wneir o'ch gwybodaeth chi

 

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a ddarparwch i:

 • adnabod chi pan fyddwch yn mewngofnodi i'ch cyfrif.
 • galluogi ni i ddarparu'r gwasanaethau a gwybodaeth a gynigir trwy'r Wefan ac Apiau y gofynnwch amdanynt. Gall hyn gynnwys datgelu a rhannu'ch gwybodaeth i drydydd partïon penodol os cawsoch eich cyfeirio at neu eich cysylltu â'n Gwefan neu Ap o wefan neu ap trydydd parti arall, neu os yw ein gwasanaethau'n gysylltiedig â gwefan neu ap arall a ddefnyddiwch i hygyrchu ein gwasanaeth.
 • gweinyddu'ch cyfrif gyda ni.
 • dadansoddi'r defnydd o'r Wefan, Apiau a'r bobl sy'n ymweld â'r Wefan ac Apiau ac/neu'n eu defnyddio er mwyn gwella'n cynnwys a gwasanaethau gan gynnwys ymchwil i ddemograffeg ein defnyddwyr. Rydym yn cywain eich lleoliad amser real er mwyn darparu gwasanaethau lleoliad y gofynnir amdanynt gennych chi er mwyn caniatáu'r defnydd o nodweddion tagio gennych chi ar y Wefan neu Apiau. Gallwch ddewis peidio â chaniatáu mynediad pellach i ni i'ch data lleoliad unrhyw bryd trwy fynd i osodiadau'ch dyfais a diffodd gwasanaethau lleoliad. Gallwch atal yr holl ddata  rhag cael ei gywain hefyd trwy ddadosod yr Apiau. Gallwch ddefnyddio'r prosesau dadosod safonol a allai fod ar gael fel rhan o'ch dyfais symudol neu drwy rwydwaith y marchnadle Apiau.
 • anfon gwybodaeth atoch y tybiwn y byddwch yn ei chael yn ddefnyddiol neu'r ydych wedi gofyn i ni amdani, gan gynnwys derbyn cyfathrebiadau marchnata megis cylchlythyr noddedig, cyhyd â'ch bod wedi nodi'ch bod yn fodlon cael eich cysylltu at y dibenion hyn.

Gallwch ddweud wrthym i beidio â chysylltu â chi gyda gwybodaeth am ein nwyddau a gwasanaethau naill ai ar y pwynt y cesglir y cyfryw ddata ar y Wefan neu Apiau (trwy dicio neu ddad-dicio (fel a gyfarwyddir) y blwch perthnasol) neu, pan nad ydych am i ni barhau i ddefnyddio'ch gwybodaeth yn y cyfryw ffordd, trwy ddilyn y cyfarwyddiadau dad-danysgrifio neu unrhyw gyfathrebiadau a anfonir atoch. Gallwch ddefnyddio'r hawl hon unrhyw bryd trwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion Cysylltu â ni ar ddiwedd y polisi preifatrwydd hwn.

Gwybodaeth ychwanegol

 

Pan fyddwch yn ymweld â'r Wefan neu ddefnyddio unrhyw Apiau, gallwn gywain gwybodaeth ychwanegol amdanoch chi'n awtomatig, fel y math  o borwr rhyngrwyd neu ddyfais symudol a ddefnyddiwch unrhyw wefan yr ydych wedi dod i'r Wefan neu Apiau oddi wrthi a'ch cyfeiriad IP (y cyfeiriad unigryw sy'n adnabod eich dyfais ar y rhyngrwyd) a'ch system weithredu, sydd wedi'u hadnabod yn awtomatig gan ein gweinydd gwe. Ni allwch gael eich adnabod o'r wybodaeth hon ac fe'i defnyddir dim ond i'n cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth effeithiol ar y Wefan neu Apiau ac i gywain gwybodaeth ddemograffaidd gyffredinol at ddefnydd cyfanredol.


Cwcis a thechnoleg debyg

 

Mae cwcis yn ddarnau gwybodaeth sy'n cynnwys cod cyfeirio unigryw y mae gwefan yn ei throsglwyddo i'ch dyfais chi ei storio ac weithiau tracio gwybodaeth amdanoch chi. Mae nifer o'r cwcis a ddefnyddiwn yn parhau dim ond am hyd eich sesiwn we ac yn darfod pan fyddwch yn cau'ch porwr. Defnyddir cwcis eraill i'ch cofio chi pan fyddwch yn dychwelyd at y Wefan a byddant yn para am amser hwy.

Fforymau cyhoeddus

 

O bryd i'w gilydd mae'n bosib y bydd y Wefan ac Apiau ddarparu cyfleusterau gadael sylwadau, byrddau negeseuon, grwpiau newyddion a/neu fforymau cyhoeddus eraill i'w defnyddwyr. Bydd unrhyw wybodaeth a ddatgelir yn y cyfleusterau hyn yn mynd yn wybodaeth gyhoeddus a dylech fod yn ochelgar wrth  ddefnyddio'r rhain a pheidio byth â datgelu'ch gwybodaeth bersonol.


Diogelwch plant

 

Dylunnir ein Gwefan ac Apiau i gael eu defnyddio gan bobl 13 oed ac yn hŷn. Os ydych yn iau na 13 oed, mae'n ddrwg gennym na allwch ddefnyddio'r Wefan neu Apiau. Os ydych yn 13 oed neu'n hŷn ond o dan 18 oed, darllenwch trwy'r telerau hyn gyda'ch rhiant neu warcheidwad a gwnewch yn siŵr fod y ddau ohonoch yn fodlon arnynt ac yn cytuno â hwy.


Dolenni allanol

 

style="vertical-align: middle; text-align: center;">Gall y Wefan ac Apiau gynnwys dolenni i wefannau allanol o bryd i'w gilydd. Nid ydym yn gyfrifol am  bolisïau preifatrwydd neu gynnwys y cyfryw wefannau.Diogelwch

 

Mae diogelwch yr holl wybodaeth a all adnabod ein defnyddwyr yn bersonol o bwys mawr i ni. Rydym wedi rhoi mesurau diogelwch ar waith i geisio diogelu rhag colli, camddefnyddio a newid gwybodaeth bersonol o dan ein rheolaeth ni. Er enghraifft, mae ein polisïau diogelwch a phreifatrwydd yn cael eu hadolygu o dro i dro a'u gwella fel y bo angen, a dim ond personél awdurdodedig sydd â mynediad i wybodaeth bersonol. Er na allwn sicrhau neu warantu na fydd colli, camddefnyddio neu newid gwybodaeth byth yn digwydd, rydym yn gwneud pob ymdrech resymol i atal hynny rhag digwydd.

Dylech gofio nad yw cyflwyno gwybodaeth dros y rhyngrwyd byth yn hollol ddiogel. Ni allwn warantu diogelwch yr wybodaeth a gyflwynwch trwy'r Wefan neu Apiau wrth iddi gael ei thrawsyrru dros y rhyngrwyd ac mae'r cyfryw gyflwyniad o unrhyw fath ar eich menter eich hun.

Fe'ch cynghorir i gau'ch porwr ar ôl i chi orffen eich sesiwn ddefnyddiwr i helpu sicrhau na all unrhyw un arall hygyrchu'ch gwybodaeth bersonol os ydych yn defnyddio cyfrifiadur a rennir neu gyfrifiadur mewn lleoliad cyhoeddus.


Storio data a throsglwyddiadau rhyngwladol

 

Caiff gwybodaeth a gyflwynwch trwy'r Wefan neu Apiau ei gyrru i weinyddion diogel a leolir yn y Deyrnas Unedig a'i storio ynddynt. Os byddwch yn cysylltu ag unrhyw fusnes sy'n ymddangos ar y Wefan mae'n bosib y caiff eich manylion eu trosglwyddo y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (AEE). Os byddwn yn trosglwyddo'ch gwybodaeth y tu allan i AEE trwy'r cyfryw ddull, byddwn yn cymryd camau i sicrhau bod eich hawliau preifatrwydd yn parhau i gael eu diogelu. Trwy gyflwyno gwybodaeth trwy'r Wefan neu Apiau, rydych yn cytuno i'r storio, prosesu a throsglwyddo hwn.

At hynny, os byddwch yn defnyddio ein gwasanaethau pan fyddwch y tu allan i AEE, mae'n bosib y caiff eich gwybodaeth ei throsglwyddo y tu allan i AEE er mwyn darparu'r gwasanaethau hynny i chi.


Eich hawliau

 

Mae gennych hawl gyfreithiol i gopi o'r holl wybodaeth bersonol amdanoch chi a ddelir gennym. Ar gais, byddwn yn darparu copi o'r wybodaeth hon i chi yn amodol ar ffi nad yw'n fwy na £10. Mae gennych hawl i gywiro unrhyw wallau yn yr wybodaeth honno hefyd. Fel y nodir uchod, mae gennych hawl i atal y defnydd o'ch gwybodaeth bersonol  at ddibenion marchnata uniongyrchol.


Cysylltu â ni

 

Gofynnir i chi gyflwyno unrhyw gwestiynau, pryderon neu sylwadau sydd gennych ynglŷn â'r polisi preifatrwydd hwn neu unrhyw geisiadau ynglŷn â'ch data personol gan ddefnyddio un o'r canlynol: