Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Telerau defnyddio

 

Mae'r dudalen hon yn eich hysbysu am y telerau y gallwch ddefnyddio'n gwefan www.smartenergygb.org oddi tanynt p'un ai fel defnyddiwr cofrestredig neu westai. Darllenwch hi'n ofalus cyn defnyddio.

Trwy ddefnyddio'r wefan, rydych yn derbyn y telerau ac yn cytuno i ufuddhau iddynt. Os nad ydych yn eu derbyn, gofynnir i chi beidio â defnyddio'r wefan.


Pwy ydym ni

 

Gweithredir www.smartenergygb.org gan Ynni Clyfar GB, cwmni cyfyngedig yn y Deyrnas Unedig a gofrestrir yn Lloegr o dan rif cwmni 8455995.

Rhai manylion pwysig amdanom ni:

  • Ein swyddfa gofrestredig yw: 1 Alfred Mews, Llundain W1T 7AA
  • ein rhif TAW yw: 162 3606 26.

Defnyddio'r Wefan

 

Mae gennych ganiatâd i ddefnyddio'r wefan dros dro, ond gallwn ddiddymu neu newid ein gwasanaeth unrhyw bryd heb hysbysu chi a heb fod o dan rwymedigaeth gyfreithiol i chi.

Mae'n rhaid i chi drin yr holl godau adnabod, cyfrineiriau a gwybodaeth ddiogelwch arall yn gyfrinachol. Os credwn eich bod wedi methu â chynnal cyfrinachedd, caniateir i ni analluogi unrhyw wybodaeth ddiogelwch (gan gynnwys eich cyfrineiriau a chodau).

Rydych chi'n cytuno i ddilyn ein polisi defnydd derbyniol.

Os byddwch yn caniatáu i unrhyw un arall ddefnyddio ein gwefan, mae'n rhaid i chi sicrhau'n gyntaf eu bod yn darllen y telerau hyn, a'u bod yn eu dilyn.

Defnyddiwch y wefan dim ond fel y caniateir gan y gyfraith a'r telerau hyn. Os nad ydych, mae'n bosib y byddwn yn atal eich defnydd, neu'n ei stopio'n gyfan gwbl.

Rydym yn diweddaru'r wefan ac yn gwneud newidiadau iddi'n rheolaidd, ond nid oes rhaid i ni wneud hyn, a gallai deunydd ar y wefan fod yn anghyfredol. Ni fwriedir i unrhyw ddeunydd ar y wefan gynnwys cyngor, ac ni ddylech ddibynnu arno. Rydym yn eithrio'r holl gyfrifoldeb cyfreithiol a chostau mewn perthynas ag unrhyw un sydd wedi dibynnu ar y wefan.

Rydym yn dilyn ein polisi preifatrwydd wrth ymdrin â gwybodaeth amdanoch chi. Gallwch ddarllen ein polisi yma.

Trwy ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i ni drin a thrafod yr wybodaeth hon, ac yn cadarnhau bod y data a ddarparwch yn gywir.

Hawliau eiddo deallusol

 

Ni yw perchennog neu drwyddedai'r holl hawliau eiddo deallusol yn y wefan (er enghraifft, hawlfraint ac unrhyw hawliau i'r dyluniadau) ac unrhyw ran o'r  deunydd sydd wedi'i bostio arni. Fe'u diogelir gan hawlfraint.

Caniateir i chi argraffu un copi a lawrlwytho detholiadau o unrhyw dudalen ar y wefan at eich defnydd personol chi, ond nid at ddefnydd masnachol heb gael trwydded gennym. Mae'n rhaid i chi beidio â newid unrhyw beth neu ddefnyddio unrhyw ddarluniadau, fideo, sain neu ffotograffau ar wahân i'r testun sy'n cyd-fynd â nhw.

Os byddwch yn torri'r telerau hyn, byddwch yn colli'ch hawl i ddefnyddio ein gwefan, ac mae'n rhaid i chi ddinistrio neu ddychwelyd unrhyw gopïau rydych wedi'u gwneud.

Ein cyfrifoldeb cyfreithiol i chi

 

Nid ydym yn gwarantu cywirdeb y deunydd ar ein gwefan. Cyn belled ag sy'n bosib o safbwynt cyfreithiol, rydym yn eithrio cyfrifoldeb cyfreithiol dros y canlynol:

  • unrhyw golled a achosir i chi sy'n deillio o ddefnyddio ein gwefan; a
  • cholli incwm, elw, busnes, data, contractau, ewyllys dda neu gynilion.
  • Cyn belled ag sy'n bosib o safbwynt cyfreithiol, rydym hefyd yn eithrio'r holl delerau a gwarantau neu addewidion sy'n ymhlyg o dan y gyfraith neu drwy statud.

Nid ydym yn eithrio cyfrifoldeb cyfreithiol dros farwolaeth neu anaf personol o ganlyniad i'n hesgeulustra ni, neu gyfrifoldeb cyfreithiol dros dwyll neu gamgynrychioli twyllodrus, neu unrhyw achos arall nad yw'r gyfraith yn caniatáu eithrio ar ei gyfer.

Uwchlwytho i'n Gwefan

 

Os byddwch yn cysylltu â defnyddwyr eraill ein gwefan neu'n uwchlwytho deunydd iddi, mae'n rhaid i chi ddilyn ein polisi defnydd derbyniol, sy'n disgrifio safonau o ran defnydd. Gallwch ddarllen y polisi hwn yn [Insert Link]. Rydych yn cytuno i'n had-dalu ni am unrhyw gostau neu dreuliau a gawn o ganlyniad i dorri'r term hwn.

Bydd deunydd yr ydych yn ei uwchlwytho'n cael ei ystyried yn anghyfrinachol ac yn eiddo i neb. Mae hyn yn golygu y gallwn ei gopïo, dosbarthu a'i ddangos i bobl eraill at unrhyw ddiben. Os bydd unrhyw un arall yn honni eu bod yn berchen ar y deunydd, neu'n dweud ei fod yn groes i'w hawliau, rydych yn cytuno y gallwn roi'ch hunaniaeth iddynt.

Ni fyddwn yn gyfrifol yn gyfreithiol i neb am gywirdeb y deunydd a uwchlwythwch i'r wefan, a gallwn ei ddileu unrhyw bryd os credwn nad yw'n glynu wrth ein polisi defnydd derbyniol.

Troseddau cyfrifiadurol

 

Os byddwch yn gwneud unrhyw beth sy'n drosedd o dan ddeddf o'r enw Deddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990, bydd eich hawl i ddefnyddio'r wefan yn dod i ben ar unwaith. Byddwn yn adrodd i'r awdurdodau perthnasol amdanoch ac yn rhoi'ch hunaniaeth iddynt.

Mae enghreifftiau o gamddefnyddio cyfrifiaduron yn cynnwys cyflwyno firysau, mwydod, ceffylau Caerdroea ac unrhyw ddeunydd arall sy'n dechnolegol niweidiol neu'n ddinistriol.

Mae'n rhaid i chi beidio â cheisio cyrchu ein gweinydd neu unrhyw gronfa ddata gysylltiedig neu 'ymosod' ar y wefan mewn unrhyw ffordd. Ni fyddwn yn gyfrifol yn gyfreithiol i chi am unrhyw ddifrod gan firysau neu ddeunydd niweidiol arall y dewch i gyswllt ag ef trwy ein gwefan.

Dolenni i'n Gwefan

 

Caniateir i chi greu dolen gyfreithiol i hafan ein gwefan o'ch gwefan chi os yw'r cynnwys ar eich gwefan yn bodloni safonau ein polisi defnydd derbyniol. Gallwn ddod â'r caniatâd hwn i ben unrhyw bryd.

Mae'n rhaid i chi beidio ag awgrymu unrhyw ddilysiad gennym ni neu gyswllt â ni oni bai ein bod yn cytuno i hyn yn ysgrifenedig.

Dolenni o'n Gwefan

 

Mae dolenni o'n gwefan i wefannau eraill er gwybodaeth yn unig. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros wefannau eraill neu unrhyw golled rydych yn ei ddioddef o ganlyniad i'w defnyddio.


Amrywiad

 

Rydym yn newid y telerau hyn o bryd i'w gilydd ac mae'n rhaid i chi eu gwirio am newidiadau gan eu bod yn rhwymol arnoch chi.


Nod masnach

 

Mae enw a logo Ynni Clyfar GB, a'r cymeriadau ‘Gaz’ a ‘Leccy’ yn nodau masnach Ynni Clyfar GB.  Mae unrhyw ddefnydd o'n nodau masnach neu unrhyw asedau brand eraill yn destun amodau trwydded ar wahân y gallem gytuno arnynt o bryd i'w gilydd, gan ddibynnu ar natur y defnydd hwnnw.

Cyfraith berthnasol

 

Mae gan lysoedd Lloegr yr unig hawl i glywed hawliau mewn perthynas â'n gwefan, a llywodraethir pob anghydfod gan gyfraith Lloegr.


Cysylltu â ni

 

Anfonwch e-bost atom yn [email protected] i gysylltu â ni am unrhyw fater.