Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Defnydd derbyniol o'r wefan

 

Ein polisi defnydd derbyniol yw hwn. Os byddwch yn defnyddio'n gwefan, mae'n golygu bod y polisi'n berthnasol i chi a'ch bod yn cytuno iddo fel rhan o'n Telerau Gwefan.

Mae'n bosib y byddwn yn newid y telerau hyn, felly rydym yn disgwyl i chi wirio'r dudalen hon o bryd i'w gilydd gan y bydd y newidiadau'n rhwymol arnoch chi. Gall fod newidiadau mewn rhannau eraill o'n gwefan hefyd.Pwy ydym ni

 

Gweithredir www.smartenergygb.org gan Ynni Clyfar GB, cwmni cyfyngedig yn y Deyrnas Unedig a gofrestrir yn Lloegr o dan rif cwmni 8455995.


Rhai manylion pwysig amdanom ni:


 • Ein swyddfa gofrestredig yw: 1 Alfred Mews, Llundain W1T 7AA
 • Ein rhif TAW yw: 162 3606 26


Yr hyn y mae'n rhaid i chi beidio â gwneud

 

Mae'n rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan i wneud unrhyw un o'r canlynol:

 • torri unrhyw gyfraith na rheoliad
 • gwneud unrhyw beth twyllodrus, neu sydd ag effaith dwyllodrus
 • niweidio neu geisio niweidio plant dan oed
 • gwneud unrhyw beth gyda deunydd nad yw'n bodloni'n safonau o ran cynnwys (rhestrir y rhain isod)
 • gwneud unrhyw beth  gyda deunydd hysbysebu digymell (sef sbam)
 • trawsyrru unrhyw ddata neu ddeunyddiau sy'n niweidiol i raglenni, meddalwedd neu galedwedd eraill (er enghraifft, firysau, ceffylau Caerdroea, mwydod, etc)
 • copïo mewn unrhyw ffordd neu ailwerthu unrhyw ran o'n gwefan (oni bai ein bod yn caniatáu hyn o dan ein telerau gwefan)
 • ymyrryd â neu ddifrodi unrhyw ran o'n gwefan, cyfarpar, rhwydwaith, meddalwedd neu drefniadau storio.

Safonau cynnwys

 

Dyma'n safonau o ran cynnwys Maent yn berthnasol i'r holl ddeunydd a gyfrannwch i'n gwefan ac i'r holl wasanaethau rhyngweithiol.

Mae'n rhaid i chi ddilyn y safonau hyn yn ofalus, ond gofynnir i chi eu dilyn mewn ysbryd hefyd.

Mae'n rhaid i'ch cyfraniadau fod:

 • yn gywir (os ydynt yn ffeithiol)
 • yn ddilys (os ydynt yn datgan barn)
 • o fewn y gyfraith.

Mae'n rhaid i'ch cyfraniadau beidio â bod yn:

 • ddifrïol, aflan nac yn ymosodol

debygol o dwyllo, aflonyddu, blino, bygwth neu dorri ar draws preifatrwydd rhywun arall.

 • Ac mae'n rhaid iddynt beidio â:
 • hybu deunydd sy'n amlwg rywiol
 • hybu trais neu wahaniaethu seiliedig ar hil, rhyw, crefydd, cenedligrwydd, oedran, anabledd na thueddfryd rhywiol
 • torri ar draws eiddo deallusol unrhyw un arall
 • cael eu defnyddio i ddynwared unrhyw un neu gamgynrychioli hunaniaeth unrhyw un
 • annog neu gynorthwyo unrhyw beth sy'n torri'r gyfraith.
Gwasanaethau rhyngweithiol

 

Mae ein safonau ar gyfer gwasanaethau rhyngweithiol, megis ystafelloedd sgwrsio a byrddau bwletin, fel a ganlyn:

 • byddwn yn eich hysbysu'n glir am y gwasanaeth
 • byddwn yn dweud wrthych pa ffurf ar gymedroli a ddefnyddiwn ar gyfer y wefan
 • byddwn yn ceisio asesu risgiau ar y wefan (yn enwedig i blant) ac yn cymedroli os tybiwn fod hyn yn briodol.

Sylwer, fodd bynnag, nad yw'n ofynnol i ni gymedroli'n gwasanaeth rhyngweithiol. Ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw golled i unrhyw un nad ydynt yn defnyddio'n gwefan yn unol â'n safonau (ni waeth p'un a ydym wedi cymedroli'r gwasanaeth ai beidio).Rhybudd pwysig i rieni

 

Mae'r defnydd o'n gwasanaeth rhyngweithiol gan blentyn yn amodol ar ganiatâd gan riant.

Os byddwch yn caniatáu i'ch plentyn ddefnyddio'r gwasanaeth, fe'ch cynghorir i esbonio'r risgiau. Nid yw cymedroli bob amser yn effeithiol.

Cysylltwch â ni os oes gennych bryder ynglŷn â chymedroli.

Datgelu i'r llysoedd

 

Os bydd yn rhaid i chi ddatgelu Gwybodaeth Gyfrinachol trwy orchymyn llys neu gorff cyhoeddus arall gallwch wneud hynny.

Diarddel a therfynu

 

Os credwn eich bod wedi torri'r polisi hwn, byddwn yn cymryd pa gamau bynnag y tybiwn y mae eu hangen. Gallai'r rhain gynnwys:

 • atal eich defnydd o'r wefan dros dro neu'n barhaol
 • dileu deunydd rydych wedi'i roi ar y wefan
 • anfon rhybudd atoch
 • cymryd camau cyfreithiol
 • adrodd i'r awdurdodau priodol.

Rydym yn eithrio cyfrifoldeb cyfreithiol a chostau ar gyfer camau a gymerwn i ymdrin â chi'n gweithredu'n groes i'n polisi.