Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Grid clyfar Prydain

 

Bydd technoleg mesuryddion clyfar yn helpu diweddaru ein system ynni. Mae grid ynni clyfar yn allweddol i gyflawni dull carbon isel, effeithlon a dibynadwy o ddarparu nwy a thrydan i Brydain Fawr.

Grid clyfar a dyfodol clyfar

Symud tuag at grid clyfar

 

Mae technoleg mesuryddion clyfar yn gam hollbwysig tuag at grid ynni clyfar. Mae grid clyfar yn ddull effeithiol o redeg ein rhwydweithiau ynni. Yn cysylltu caledwedd, technoleg cyfathrebu a thechnolegau eraill, mae fel rhyngrwyd ar gyfer nwy a thrydan.


Pam mae angen i ni gael grid clyfar

 

Mae gan y grid clyfar y potensial i ddatrys llawer o'n problemau ynni. Bydd yn cyflawni cydbwysedd gwell rhwng y cyflenwad â'r galw. Mae'n fwy effeithlon, yn fwy llesol i'r amgylchedd ac yn gwastraffu llai o ynni. Mae'n fwy diogel a dibynadwy. Gellir taclo toriadau trydan annisgwyl yn gyflymach hefyd.


Hyrwyddo technolegau gwyrdd

 

Bydd y grid clyfar yn llawer gwell o ran integreiddio technolegau gwyrdd, o geir trydan i baneli solar ar doeon cartrefi a phympiau gwres. Bydd yn ein helpu ni i fanteisio i'r eithaf ar ffynonellau pŵer amrywiol fel gwynt a'r haul.


Ailgydbwyso'r marchnadoedd ynni

 

Bydd mesuryddion clyfar yn newid y berthynas rhyngom ni fel defnyddwyr a'n cyflenwyr ynni. Bydd deall faint yr ydym yn ei wario ar ynni'n golygu y bydd cymharu tariffau ynni'n hawdd. Bydd newid rhwng cyflenwyr yn broses haws, cyflymach a mwy tryloyw i bawb.


Elwa o dariffau 'amser defnyddio'

 

Gall mesuryddion clyfar fesur y defnydd o drydan mewn amser real yn fanwl gywir, gan olygu y bydd modd i gyflenwyr ynni adnabod mwy o gyfnodau amser allfrig a chynnig mwy o dariffau sy'n cynnwys prisiau rhatach.


Cwestiynau cyffredin

Beth yw'r grid clyfar a pham mae ei angen arnom?

Mae mesuryddion clyfar yn helpu galluogi'r grid clyfar, sy'n ddull newydd sbon o redeg ein rhwydweithiau ynni. Mae ychydig fel rhyngrwyd ar gyfer nwy a thrydan a bydd yn ein gwneud ni'n fwy cadarn fel cenedl ac yn ein helpu rheoli ein defnydd o ynni.

Dyluniwyd y rhwydwaith ynni sydd gennym nawr ar gyfer oes pan fu ein hanghenion nwy a thrydan yn llawer symlach. Erbyn hyn, rydym yn defnyddio mwy o ynni ac mae'n rhaid i ni ddod o hyd i ddulliau gostwng ein hallyriadau carbon. Mae angen i ni integreiddio technolegau newydd fel ceir trydan ac ynni'r haul a'r gwynt.

Mae gan y grid clyfar y potensial i ddatrys llawer o broblemau ynni Prydain. Bydd yn:

  • golygu y gallwn gydbwyso'r cyflenwad â'r galw yn well
  • helpu ni fod yn fwy effeithlon, mwy llesol i'r amgylchedd a gwastraffu llai o ynni
  • helpu ynni bod yn fwy diogel a dibynadwy
  • golygu y gellir taclo toriadau yn y cyflenwad trydan yn gyflymach
  • golygu y gallwn gynllunio nifer y pwerdai y bydd eu hangen arnom yn y dyfodol yn gywirach
  • Bydd y grid clyfar yn llawer gwell o ran integreiddio technolegau gwyrdd, o geir trydan i baneli solar ar doeon cartrefi a phympiau gwres. Yn benodol, mae angen y grid clyfar arnom i'n helpu manteisio i'r eithaf ar ffynonellau pŵer amrywiol fel gwynt a'r haul hefyd. Er enghraifft, dylai mesuryddion clyfar agor y drws i brisio hyblyg sy'n golygu y gallwn ddefnyddio ynni'r haul a'r gwynt pan fydd digonedd ohono.

 

Beth yw'r buddion i bawb?

Mae mesuryddion clyfar yn uwchraddiad hanfodol i system ynni Prydain Fawr. Nid yw'r ffordd yr ydym yn mesur ac yn talu am nwy a thrydan wedi cadw i fyny â gwelliannau ar draws bron pob rhan arall o'n bywydau. Bydd mesuryddion clyfar yn galluogi system ynni fwy effeithlon, mwy gwyrdd a mwy clyfar ac yn gosod y sylfaen ar gyfer gridiau clyfar, sef dull newydd sbon o redeg ein rhwydweithiau ynni.