Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Camau'r ymgyrch

 

Mae dau gam i'r ymgyrch gyflwyno arfaethedig. Y cam cychwynnol yw'r cam sylfaen. Yr ail gam yw'r cam gosod. Dyma beth fydd yn digwydd yn ystod y ddau gam.

Y cam sylfaen: beth mae'r llywodraeth yn ei wneud

 

Mae'r llywodraeth yn canolbwyntio ar sicrhau bod y seilwaith mewn lle. Mae cyflenwyr, systemau a rhwydweithiau'n cael eu hadeiladu a'u profi. Maen nhw'n gweithio gyda'r diwydiant ynni, grwpiau defnyddwyr ac eraill i:

 • osod y fframwaith rheoleiddio a masnachol
 • sefydlu'r mudiadau angenrheidiol a'u rhoi ar waith
 • cynllunio'r isadeiledd y mae ei angen arnom i gychwyn y prif gam gosod

Y cam sylfaen: yr hyn y bydd y cyflenwyr ynni'n ei wneud

 

Ar hyn o bryd mae'r cyflenwyr nwy a thrydan yn:

 • hyfforddi gosodwyr i fodloni'r safonau a bennwyd gan Ofgem
 • sicrhau y gall eu systemau mewnol drafod data mesuryddion clyfar
 • rhedeg treialon a phrofi gosodiadau i sicrhau bod eu cwsmeriaid yn derbyn y profiad gorau ar ôl y gosodiad

Mae rhai cyflenwyr eisoes yn gosod mesuryddion clyfar cenhedlaeth gynnar.Cyflenwyr Ynni

Y cam gosod: 2016-2020

 

Mae gan yr holl gyflenwyr ynni gynlluniau ar gyfer gosod mesuryddion clyfar ond bydd angen iddynt gyrraedd targedau a graddfa amser gyffredinol y llywodraeth. Bydd yr Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd a'r rheoleiddiwr, Ofgem, yn goruchwylio'r gweithrediad ac yn monitro'u cynnydd.

 Darlunio yn mynd yma

Rhagamcaniadau ar gyfer y cam gosod

 

Mae'r llywodraeth yn disgwyl y bydd gosodiadau mesuryddion clyfar yn:

 • cynyddu'n sydyn yn 2016 pan ddaw'r holl safonau cyffredin terfynol i rym
 • golygu bod 20 miliwn o fesuryddion yn cael eu gosod rhwng 2016 a 2018
 • cyrraedd uchafbwynt yn 2019 ac yn gorffen yn 2020

Mae ffactorau technolegol yn golygu y bydd mathau gwahanol o gartrefi a lleoliadau gwahanol yn cael eu gosod ar amserau gwahanol.Cael gwybod pryd y gallwch ddisgwyl derbyn mesurydd clyfar

Cwestiynau cyffredin

Beth yw'r buddion i mi?

Mae digonedd o declynnau a all helpu rheoli'r defnydd o ynni, ond mae gan fesuryddion clyfar ddwy nodwedd unigryw:

 • maen nhw'n dangos yn union faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio bron mewn amser real
 • maent yn anfon darlleniadau rheolaidd at eich cyflenwr ynni, felly ni fydd unrhyw filiau wedi'u hamcangyfrif neu rywun yn gorfod dod i ddarllen y mesurydd

Gyda'ch mesurydd clyfar, bydd modd bob amser i chi gadw rheolaeth yn union ar faint o nwy a thrydan yr ydych yn ei ddefnyddio bron mewn amser real, a faint mae'n ei gostio mewn punnoedd a cheiniogau. Mae hyn yn golygu eich bod yn talu dim ond am yr hyn yr ydych wedi'i ddefnyddio ac y byddwch bob amser yn gwybod beth i'w ddisgwyl yn eich bil nesaf, felly ni fydd risg o gael braw wrth agor yr amlen mwyach.