Mae ein safle yn defnyddio cwcis er mwyn gwella eich profiad o'r safle ac i ganiatáu defnydd penodol fel rhannu dudalen cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddileu cwcis o'r safle hwn, ond o ganlyniad efallai ni fydd  rhannau o'r safle yn gweithio fel y bwriadwyd. Trwy glicio unrhyw ddolen ar y dudalen hon rydych yn rhoi eich caniatâd .

Mwy o wybodaeth   Derbyn
 
Beth wyt ti'n edrych am?

Beth yw mesurydd clyfar?

 

Mesuryddion clyfar yw'r genhedlaeth newydd o fesuryddion nwy a thrydan sy'n cael eu cyflwyno ar draws Prydain Fawr. Maent yn dangos i chi'n union faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio mewn punnoedd a cheiniogau, bron mewn amser real ac yn dod a biliau amcangyfrif i ben.

Sut mae mesuryddion clyfar yn gweithio?

 

Mae mesuryddion clyfar yn mesur faint o nwy a thrydan rydych yn eu defnyddio, yn ogystal â faint mae'n ei gostio i chi a’i arddangos ar sgrîn ynni cartref.

Maent yn anfon darlleniadau mesurydd at eich cyflenwr ynni'n awtomatig o leiaf unwaith y mis, felly byddwch yn derbyn biliau cywir, nid rhai wedi'u hamcangyfrif.

Y cyfarpar mesurydd clyfar

 

Bydd eich cyflenwr ynni'n gosod: 

  • mesurydd trydan clyfar 
  • mesurydd nwy clyfar 

Ar ôl gosod y mesurydd clyfar byddwch hefyd yn derbyn sgrîn ynni cartref.

Gosod eich mesurydd clyfar

Sut mae mesuryddion clyfar yn gweithio?

Deall sut mae mesuryddion clyfar yn gweithio

Yr hyn y mae'r sgrîn ynni cartref yn ei ddangos i chi

 

Ar sgrin arddangos glyfar, bydd mod i chi weld y canlynol yn glir:

  • faint o ynni rydych yn ei ddefnyddio bron mewn amser real 
  • faint o ynni a ddefnyddiwyd yn ystod yr awr, wythnos a mis diwethaf (a faint a gostiodd) 
  • p'un a yw eich defnydd o drydan yn uchel, cymedrol neu isel 
  • diweddariadau bron mewn amser real ar gyfer trydan a bron hanner awr ar gyfer nwy

Ar gyfer mesuryddion rhagdalu, bydd yn dangos y canlynol hefyd:  

  • faint o gredyd sy'n weddill gennych
  • faint sydd gennych ar eich balans credyd brys  
  • balans eich dyled (os oes gennych un) 
  • rhybudd os yw eich credyd yn mynd yn isel

Eich sgrîn ynni cartref

Darllen a deall sgrîn arddangos glyfar

Mesuryddion clyfar a'r system ddiwifr

 

Y tu mewn i'ch cartref, mae mesuryddion clyfar yn defnyddio eu rhwydwaith diwifr diogel eu hunain gan ddefnyddio tonnau radio, yn yr un ffordd â ffonau symudol neu setiau teledu. (Ni fydd yn defnyddio'ch wifi chi ac nid oes angen wifi arnoch yn eich cartref er mwyn iddo weithio).

Bydd yr hyb cyfathrebu clyfar sy'n dod gyda'ch mesuryddion clyfar yn cysylltu'r system â rhwydwaith diwifr tebyg y tu allan i'ch cartref. Mae'r rhwydwaith hwn wedi'i redeg gan y Cwmni Data a Chyfathrebiadau newydd, a oruchwylir gan y rheoleiddiwr ynni Ofgem.

Mae rheoliadau a chodau ymarfer llym newydd i gadw data mesuryddion clyfar yn breifat ac yn ddiogel.

Pa ddata a gofnodir a sut mae'n cael ei ddefnyddio?

 

Mae mesuryddion clyfar yn cadw data am yr ynni rydych wedi'i ddefnyddio, ond nid data personol amdanoch chi. Mae eich defnydd o ynni'n cael ei ddangos ar sgrîn er mwyn i chi ei weld ac mae'n cael ei rannu hefyd gyda'ch cyflenwr ynni, yr anfonir y darlleniadau mesurydd ato.

Gall gweithredwyr y rhwydweithiau ynni weld y data hwn hefyd, ond yn ddienw yn unig. Mae hyn er mwyn iddynt ddeall y defnydd o ynni'n well, ymdrin â thoriadau trydan yn fwy effeithlon a chynllunio'n well ar gyfer anghenion ynni Prydain.

Britains smart future

Cwestiynau cyffredin

Beth yw mesurydd clyfar?

Mesuryddion clyfar yw'r genhedlaeth newydd o fesuryddion nwy a thrydan. Maen nhw'n cael eu gosod mewn cartrefi ar draws Prydain Fawr heb unrhyw gost ychwanegol, i ddisodli'r mesuryddion traddodiadol, gan gynnwys mesuryddion allwedd rhagdalu, sy'n ticio'n dawel o dan y grisiau neu'r tu allan yn y rhan fwyaf o'n cartrefi ni. 

Beth mae mesuryddion clyfar yn ei wneud?

Mae mesurydd clyfar yn anfon darlleniadau rheolaidd yn uniongyrchol ac yn ddiogel i'ch cyflenwr ynni, gan olygu biliau cywir a chan ddod ag amcangyfrif a rhywun yn dod i ddarllen y mesurydd i ben. Mae'r sgrîn arddangos glyfar sy'n dod gyda'r mesurydd yn declyn cludadwy sy'n dangos yn union faint rydych yn ei ddefnyddio a faint mae'n ei gostio i chi mewn punnoedd a cheiniogau bron mewn amser real. Caiff eich mesurydd clyfar a'ch sgrîn arddangos glyfar eu gosod gan eich cyflenwr ynni heb unrhyw gost ychwanegol.