This site is optimised for modern web browsers. For the best experience, please update your browser version.

By clicking "Accept All Cookies" you agree that we and third parties acting on our behalf may store cookies on your device to enhance your experience of our site, allow us to analyse usage of our site, and assist us in our marketing efforts. More information about how we use cookies is set out in our cookie notice.

More information   Accept

Ymgyrch dros Brydain lanach, gwyrddach, clyfrach yn cyrraedd Caerdydd

13 Gorffennaf 2018

 • Mae Kirstie Allsopp, Phil Spencer a Susan Calman yn dod i Gaerdydd i'n hysbrydoli i gyd i uwchraddio i fesurydd clyfar ac arbed bron £560 miliwn* bob blwyddyn
 • Gyda'i gilydd, gallai pobl yng Nghymru arbed cymaint â £28.1 miliwn** petai pob aelwyd yn ymuno â'r 315,831o aelwydydd yng Nghymru sydd eisoes wedi cael gosodiad mesurydd clyfar

  Mae'r sêr teledu eiddo Kirstie Allsopp a Phil Spencer a'r comedïwr Susan Calman yn teithio o gwmpas y wlad yr haf hwn i ysbrydoli aelwydydd Prydain i ddewis mesurydd clyfar. Heddiw yw'r chweched cam ar y daith, yn ymweld ag Stryd y Frenhines, Caerdydd, lle bydd y triawd nodedig yn siarad â chynifer o bobl â phosib am y cam bach ond pwysig y gall pawb ei gymryd tuag at ddyfodol glanach, gwyrddach, clyfrach a allai arbed bron £560 miliwn y flwyddyn hefyd. 

  Gallai mesurydd clyfar helpu aelwydydd i arbed digon o ynni bob blwyddyn i bweru eu cartrefi am wythnos - cyfwerth â gwylio'ch hoff raglen eiddo neu ddawnsio ar y teledu'n ddi-baid am 147 niwrnod. Petai pob aelwyd ym Mhrydain Fawr yn derbyn mesurydd clyfar, gallem arbed digon o ynni i bweru pob aelwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Casnewydd a Wrecsam am dair blynedd. Gall aelwydydd ofyn i'w cyflenwr ynni am osodiad mesurydd clyfar am ddim. 

  Potensial am arbedion ar gyfer dinasoedd neu drefi dewisedig ar draws Cymru:

  Tref neu Ddinas

  Cyfanswm Aelwydydd

  Aelwydydd sydd â gosodiad mesurydd clyfar

  Aelwydydd heb osodiad mesurydd clyfar eto

  Arbediad posib petai pob aelwyd yn y trefi neu ddinasoedd hyn yng Nghymru'n cael gosodiad mesurydd clyfar

  Caerdydd

  142,557

  30,530

  112,027

  £2,371,612

  Casnewydd

  61,172

  16,643

  44,529

  £942,679

  Wrecsam

  57,029

  15,586

  41,443

  £877,348

  Merthyr Tudful

  24,264

  6,978

  17,286

  £365,945

  Abertawe

  103,497

  25,153

  78,344

  £1,658,542

  Pen-y-bont ar Ogwr

  58,515

  16,678

  41,837

  £885,689

  Meddai Kirstie Allsopp: “Sut gallwch wybod eich bod yn gwastraffu ynni os na allwch ei weld?  Rwy'n credu y bydd yn helpu gwneud ein gwlad yn fwy gwyrdd os byddwn i gyd yn cael mesurydd clyfar. Mae fy mesurydd clyfar yn un o'r pethau hynny alla i ddim ddychmygu byw hebddynt pan wyf wedi treulio digon o amser ag ef ychydig fel Phil rilî.” 

  Meddai Phil Spencer: Rwyf wedi gweld fy nghyfran deg o eiddo prydferth o'r 19egganrif dros y blynyddoedd ond dwi ddim yn meddwl bod cael technoleg o'r cyfnod hwnnw yn ein cartrefi'n syniad gwych y dyddiau hyn. Gall dewis mesurydd clyfar dros eich mesurydd analog presennol arbed amser, ynni ac arian felly fy neges i'r cyhoedd ar y daith hon fydd cymryd cam yn agosach at gael cartref sy'n gwneud y gwaith caled drosoch chi." 

  Bydd y daith, rhan o Ymgyrch Ynni Clyfar GB dros Brydain Glyfrach, yn ymweld â dinasoedd ar draws Prydain Fawr. Bydd Kirstie, Phil a Susan yn cwrdd â'r cyhoedd i ennyn cefnogaeth er mwyn i ni i gyd gymryd cam tuag at Brydain Glyfrach. Mae mwy nag 11 miliwn o fesuryddion clyfar eisoes wedi eu gosod mewn cartrefi a busnesau bach ar draws Prydain Fawr. 

  Meddai Susan Calman: “Roeddwn wedi cael hen ddigon o fy hen fesurydd, y bwystfil bach afreolus a fu'n byw o dan y grisiau. Yn lle, ces i fesurydd clyfar sy'n fwy fel cyfaill bach nerdaidd sy'n helpu fi i gadw llygad ar faint rwy'n ei wario ar ynni. Rwy'n fach o gythraul rheoli pethau yn fy mywyd, felly dyma'r union beth y mae ei angen arnaf i reoli fy ynni yn yr haf fel y gallaf wario mwy yn y gaeaf. 

  Bydd y daith yn ymweld â'r dinasoedd a ganlyn yn ystod Mehefin a Gorffennaf:

 • Llundain
 • Glasgow 
 • Nottingham
 • Dudley, ger Birmingham
 • Manceinion
 • Caerdydd
 • Bryste
 • Leeds
 • Norwich

  Meddai Sacha Deshmukh, Prif Weithredwr Ynni Clyfar GB: “Mae Prydain yng nghanol un o'r uwchraddiadau isadeiledd mwyaf arwyddocaol a gyflawnwyd erioed. Rwy'n edmygu'n fawr yr angerdd sydd gan Kirstie, Phil a Susan i'n herio i gyd i gymryd cam bach ym mhob un o'n cartrefi sy'n adio i fyny i ganlyniad mawr dros Brydain Fawr.”   

  -DIWEDD-

  Nodiadau i olygyddion

 • Bydd y daith yn ymweld â'r lleoliadau a ganlyn ar y dyddiadau a nodir:
  • Dydd Gwener 15 Mehefin Llundain – Westfield Stratford
  • Dydd Llun 18 Mehefin Glasgow – Braehead
  • Dydd Iau 21 Mehefin Nottingham – Canolfan Victoria
  • Dydd Llun 25 Mehefin Dudley, ger Birmingham – Merry Hill
  • Dydd Gwener 29 Mehefin Manceinion – Canolfan Arndale
  • Dydd Gwener, 13 Gorffennaf Caerdydd - Arcêd y Frenhines
  • Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf: Bryste – Cabot Circus
  • Dydd Gwener, 20 Gorffennaf Leeds – Canolfan Siopa Trinity Leeds
  • Dydd Mawrth 26 Gorffennaf Norwich – Castle Mall

   *Gallai'r dyddiadau a lleoliadau hyn newid.

 • Mae ffilmiau ymgyrch gan Kirstie & Phil, a Susan, ar gael, ynghyd â deunyddiau gwasg ychwanegol yma - Mae'r ffilmiau ar gael yn gyhoeddus ar wefan Ynni Clyfar GB yma. 

 • Tystiolaeth gefnogol ar gyfer bron £560 miliwn y flwyddyn* ac arbediad Cymru o £28.1 miliwn y flwyddyn**Dengys data defnyddwyr go iawn gan gyflenwyr ynni blaenllaw bod arbedion ynni cyfartalog fesul aelwyd sydd â mesurydd clyfar yn 3%. Mae'r profiad defnyddwyr go iawn hwn hyd yn oed yn well na rhagamcaniadau swyddogol y llywodraeth - mae Dadansoddiad Costau Buddion BEIS yn rhagfynegi arbediad cyfartalog o 2.8% ar gyfer trydan a 2% ar gyfer nwy gyda mesurydd clyfar. Gan hynny rydym wedi cymryd y ffigur isaf sydd ar gael i ni (2%) er mwyn bod yn ochelgar. Mae arbediad ynni cyfartalog o 2% fesul aelwyd bob blwyddyn yn cyfateb i £21.17 wrth gael ei gyfrifo'n unol â phrisiau tanwydd a gyhoeddwyd gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ym mis Mawrth 2018. Wrth gael ei luosi â nifer yr aelwydydd ym Mhrydain Fawr yn unol â data ONS, yr arbediad cenedlaethol potensial o fesuryddion clyfar os byddwn i gyd yn cael nhw yw £559,686,109, yr ydym wedi'i dalgrynnu i bron £560 miliwn y flwyddyn. Defnyddir yr un arbediad ynni cyfartalog fesul aelwyd, bob blwyddyn, wedi'i luosi â nifer yr aelwydydd yng Nghymru i gyfrifo ffigur arbediad Cymru. Gweler gwefan Ynni Clyfar GB am grynodeb o'r dull ar gyfer arbedion mesurydd clyfar ychwanegol y cyfeirir atynt yn y datganiad i'r wasg hwn. 

 • Aelwydydd sydd â mesurydd clyfarMae data Electralink yn dangos mesuryddion clyfar trydan yn unig. Dyma fesur da o'r nifer o aelwydydd sydd â mesuryddion clyfar, gan fod gan bob aelwyd naill ai fesurydd trydan yn unig, neu fesuryddion nwy a thrydan. Y ffynhonnell ar gyfer aelwydydd fesul rhanbarth yw: Cyfanswm yr aelwydydd fesul rhanbarth a gwlad y Deyrnas Unedig, 1996 i 2017. Y ffynhonnell ar gyfer aelwydydd fesul tref neu ddinas yw: Cyfrifiad 2011: Cyfansoddiad aelwydydd, awdurdodau lleol Cymru a Lloegr. 

Ynghylch Ynni Clyfar GB

Ynni Clyfar GB yw llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar. Ein tasg ni yw helpu pawb ym Mhrydain Fawr i ddeall mesuryddion clyfar, yr ymgyrch gyflwyno genedlaethol a sut i ddefnyddio'r mesuryddion newydd i gadw rheolaeth ar nwy a thrydan. Mae ein hymgyrch genedlaethol yn cyrraedd aelwydydd a microfusnesau yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Ynghylch mesuryddion clyfar a'r ymgyrch

Mae mesuryddion clyfar yn disodli'r mesuryddion nwy a thrydan traddodiadol sydd gennym yn ein cartrefi ar hyn o bryd. Maent yn darparu biliau cywir, gwybodaeth bron mewn amser real am y defnydd o ynni mewn punnoedd a cheiniogau, a rheolaeth well i ni ar y ffordd yr ydym yn prynu ac yn defnyddio ynni. Mae'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar yn uwchraddiad technolegol hanfodol, digynsail ei graddfa, i wella isadeiledd ynni Prydain Fawr.

Mae mwy nag 11 miliwn o fesuryddion clyfar eisoes wedi eu gosod mewn cartrefi a microfusnesau ar draws Prydain Fawr. Byddant yn cael eu cynnig i bob aelwyd yng Nghymru, Lloegr a'r Alban heb unrhyw gost ychwanegol. Cysylltwch â'ch cyflenwr ynni ynghylch cael eich gosodiad mesurydd clyfar am ddim.

Ynghylch Kirstie & Phil

Mae Kirstie Allsopp yn gyflwynydd, awdur, sylwebydd, arbenigwr eiddo a menyw busnes. Mae Kirstie yn cyflwyno rhaglen hynod lwyddiannus Channel 4, Location, Location, Location, ar y cyd gyda Phil Spencer, yn ogystal â Fill Your House for Free a Love It or List It. Mae Kirstie wedi cyhoeddi pedwar llyfr ac yn cefnogi amrywiaeth o elusennau gan gynnwys Homestart ac Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Mae Phil Spencer yn gyflwynydd, awdur, dyn busnes a buddsoddwr mewn eiddo. Fe yw cyd-gyflwynydd y rhaglen boblogaidd Location, Location, Location, yn ychwanegol at Love it or List It, Phil Spencer’s Stately Homes a Find me a Home. Y tu hwnt i'r teledu, mae Phil wedi cyhoeddi llyfrau ac ysgrifennu colofnau ac erthyglau rheolaidd ar gyfer papurau newydd a chylchgronau ffordd o fyw blaenllaw.

Ynghylch Susan

Comedïwr o'r Alban yw Susan Calman sy'n perfformio sioeau yng Ngŵyl Ymylol Caeredin ynghyd â pherfformiadau poblogaidd mewn theatrau yn Llundain.Yn 2017, cyrhaeddodd Susan wythnos deg ar raglen Strictly Come Dancing y BBC. Mae ei gwaith teledu arall yn cynnwys rolau mewn How Not to Live your Life, Dead Boss a Fresh Meat. Mae hi hefyd wedi ymddangos fel gwestai ar Have I Got News for You a QI.

Cysylltiadau cyfryngau Ynni Clyfar GB

Am fwy o wybodaeth gan gynnwys gofyn am gyfweliadau, astudiaethau achos o ddefnyddwyr mesuryddion clyfar, siartiau gwybodaeth, ffotograffiaeth a chynnwys fideo, cysylltwch â thîm cyfryngau Ynni Clyfar GB:

E-bost:[email protected]

Ffoniwch Rachel Kelly ar 020 7413 3008 neu 07505 956454 neu Erildas Budraitis ar 020 7413 3750 neu 07932 471109