Skip to content

This site is optimised for modern web browsers. For the best experience, please update your browser version.

By clicking "Accept All Cookies" you agree that we and third parties acting on our behalf may store cookies on your device to enhance your experience of our site, allow us to analyse usage of our site, and assist us in our marketing efforts. More information about how we use cookies is set out in our cookie notice.

More information   Accept

Cartrefi Cymunedol Cymru yn cydweithio gyda Ynni Clyfar GB i ledaenu'r gair am fesuryddion clyfar

26 Gorffennaf 2016

Mae Ynni Clyfar GB, llais cyflwyno mesuryddion clyfar ym Mhrydain, wedi cyhoeddi partneriaeth gyda Cartrefi Cymunedol Cymru, corff ymbarél cymdeithasau tai yng Nghymru, i gyrraedd miloedd o denantiaid tai cymdeithasol ar draws Cymru.

Mae deg y cant o boblogaeth Cymru yn byw mewn cartrefi a gaiff eu rheoli gan aelodau Cartrefi Cymunedol Cymru. Bydd y bartneriaeth hon yn galluogi swyddogion tai ledled Cymru i rannu gwybodaeth ar fesuryddion clyfar a'u manteision gyda'u tenantiaid.

Caiff pob cartref yng Nghymru a gweddill Prydain Fawr gynnig mesurydd clyfar, heb gost ychwanegol, erbyn 2020. Mae mesuryddion clyfar yn golygu diwedd i filiau amcangyfrif  ac yn dangos i bobl faint o ynni maent yn ei ddefnyddio mewn punnoedd a cheiniogau, bron iawn mewn amser real. Bydd hyn yn golygu gwneud blaendaliad am ynni yn rhatach ac yn fwy cyfleus.

Bydd Ynni Clyfar GB a Cartrefi Cymunedol Cymru yn rhoi'r wybodaeth mae swyddogion tai ei hangen i sicrhau y caiff eu tenantiaid eu hysbysu am fesuryddion clyfar drwy:

  • Gwybodaeth yng nghylchlythyrau Cartrefi Cymunedol Cymru a negeseuon ar y wefan, a gaiff eu darllen gan fwy na 30,000 o swyddogion tai
  • Sesiynau hyfforddiant i alluogi swyddogion tai i rannu gwybodaeth yn uniongyrchol gyda'u cydweithwyr a'u tenantiaid
  • Cynadleddau a digwyddiadau ar gyfer arweinwyr cymdeithasau tai a staff
  • Gwybodaeth yng nghylchgronau allweddol sector tai Cymru

Dywedodd Sacha Deshmukh, Prif Weithredydd Ynni Clyfar GB:

“Caiff mesuryddion clyfar eu cynnig i bob aelwyd, yn cynnwys y rhai sy'n rhentu eu cartrefi, erbyn 2020. Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod tenantiaid cymdeithasau tai yn gwybod y gallant fanteisio o gyflwyno'r mesuryddion, ynghyd â rhentwyr preifat a pherchnogion tai. Drwy'r bartneriaeth hon gyda Cartrefi Cymunedol Cymru gallwn helpu miloedd o bobl yng Nghymru i hawlio eu mesuryddion clyfar a rheoli eu defnydd o nwy a thrydan."

Dywedodd Stuart Ropke, Prif Weithredydd Cartrefi Cymunedol Cymru:

"Mae ein haelodau yn ymroddedig i ddarparu cartrefi cynnes, fforddiadwy i'w tenantiaid a gweithio gyda nhw ar bob agwedd o'u tenantiaethau. Mae'n gyffrous bod yn rhan o bartneriaeth mor rhagweithiol ac edrychwn ymlaen at gefnogi aelodau wrth i fesuryddion cyfleus gael eu chyflwyno ar draws Cymru."

- DIWEDD -

Nodiadau i'r Golygydd:

Mae mwy o wybodaeth am bartneriaeth gyda Ynni Clyfar GB ar gael yma.

Am Ynni Clyfar GB

Ynnni Clyfar GB yw llais cyflwyno mesuryddion clyfar. Ein tasg yw helpu pawb ym Mhrydain Fawr i ddeall mesuryddion clyfar, eu cyflwyno'n genedlaethol a sut i ddefnyddio eu mesuryddion newydd i reoli eu defnydd o nwy a thrydan. Mae ein hymgyrch genedlaethol wedi dechrau eisoes a bydd yn cyrraedd pob aelwyd a microfusnes yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. 

Am fesuryddion clyfar a'u cyflwyno

Bydd mesuryddion clyfar yn disodli'r mesuryddion traddodiadol sydd gennym yn ein cartrefi ar hyn o bryd. Byddant yn rhoi biliau cywir, gwybodaeth bron mewn amser real ar ddefnydd ynni mewn punnoedd a cheiniogau, a mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros eu nwy a thrydan. Mae cyflwyno mesuryddion clyfar yn uwchraddiad hanfodol mewn technoleg, na welwyd ei debyg o ran ei faint, i wella seilwaith ynni Prydain Fawr. Rhwng nawr a 2020, bydd eu cyflenwr ynni yn cynnig mesurydd clyfar am ddim cost ychwanegol i bawb yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. I ganfod sut y gallwch gael mesurydd clyfar gan eich cyflenwr ynni, gofynnwch am daflen yn eich Swyddfa'r Post leol neu ewch yma.

Am Cartrefi Cymunedol Cymru

Cartrefi Cymunedol Cymru yw'r corff ymbarel ar gyfer cymdeithasau tai a sefydliadau cymunedol cydfuddiannol yng Nghymru, sydd i gyd yn sefydliadau dim-am-elw. Mae ei aelodau'n darparu cartrefi a gwasanaethau cysylltiedig â thai i ddeg y cant o boblogaeth Cymru. Mae mwy o wybodaeth am waith Cartrefi Cymunedol Cymru yma.

Cysylltiadau cyfryngau Ynni Clyfar GB

Cysylltwch â thîm cyfryngau Ynnni Clyfar GB os gwelwch yn dda i gael mwy o wybodaeth yn cynnwys ceisiadau am gyfweliadau, astudiaethau achos o ddefnyddwyr mesuryddion deallus, ffotograffiaeth a chynnwys fideo: 

Lowri Kenny: [email protected]0292 050 4783 / 0773 964 427