Skip to content

This site is optimised for modern web browsers. For the best experience, please update your browser version.

By clicking "Accept All Cookies" you agree that we and third parties acting on our behalf may store cookies on your device to enhance your experience of our site, allow us to analyse usage of our site, and assist us in our marketing efforts. More information about how we use cookies is set out in our cookie notice.

More information   Accept

Energise, côr arbenigwyr mesuryddion clyfar cyntaf y byd, yn rhyddhau cân i'r flwyddyn newydd, ‘Changes’

5 Ionawr 2017

Heddiw (Dydd Iau 5 Ionawr), mae Energise: The Smart Meter Choir, côr y dynion a menywod sy'n dod â mesuryddion clyfar i bob cartref ym Mhrydain, wedi rhyddhau cân i ddathlu'r trawsnewidiad a ddaw erbyn 2020 fel rhan o'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol.  


Ysbrydolwyd y gân, ‘Changes’, gan yr arbenigwyr sy'n helpu pobl i uwchraddio i fesuryddion nwy a thrydan clyfar newydd.  Fe'i cyfansoddwyd gan un o gôr-feistri mwyaf adnabyddus Prydain, Tim Rhys Evans o'r elusen Aloud, a arweiniodd Only Men Aloud i fuddugoliaeth yng nghystadleuaeth oriau brig y BBC, Last Choir Standing yn 2008, gan gyrraedd rowndiau is-derfynol Britain’s Got Talent yn 2012 gydag Only Boys Aloud.  Y cynhyrchydd yw James Clarke, sydd wedi cydweithio â sêr gan gynnwys Rufus Wainwright a Cerys Matthews. 


Wedi'i chyfansoddi a'i recordio mewn lleoliadau ledled Prydain, gan gynnwys y Stiwdios Rockfield enwog yn Nhrefynwy lle bu i Queen gynhyrchu Bohemian Rhapsody, Coldplay gyfansoddi Yellow ac Oasis recordio Wonderwall. Mae fideo cerddoriaeth a ffilm fer o hynt y côr ar gael yn sianel YouTube Ynni Clyfar GB  ac mae’r gân ar gael i lawrlwytho o Spotify.


Mae'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar genedlaethol yn hanfodol i foderneiddio system ynni Prydain, gan wneud ein cenedl yn fwy gwyrdd, clyfar ac addas i'r dyfodol. Mae mesuryddion clyfar yn cael eu gosod heb unrhyw gost ychwanegol ym mhob cartref a busnes bach. Byddant yn dangos i ni faint rydym yn ei wario ar ynni mewn punnoedd a cheiniogau, gan helpu ni i gyd i leihau ôl troed carbon y genedl yn ogystal â dod ag oes y biliau wedi eu hamcangyfrif i ben. 


Y gân a ryddheir heddiw yw'r achlysur diwylliannol diweddaraf i gael ei ysbrydoli gan ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar Prydain Fawr. Mae Ynni Clyfar GB, llais yr ymgyrch, hefyd wedi cydweithio â'r Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol, Bardd y Frenhines, Carol Ann Duffy, a thaid celfyddyd bop Prydain, Syr Peter Blake, ar weithiau cerddoriaeth, llenyddiaeth a chelf i ddathlu'r trawsnewidiad ynni sy'n dod i bob cartref.  Mae aelodau'r côr o nifer o ddarparwyr ynni ar draws Prydain, gan gynnwys Nwy Prydain, SSE ac E.ON, wedi bod wrthi'n ymarfer ac yn recordio'r gân dros y tri mis diwethaf.


Meddai Lewis Grant, sy'n gweithio i Nwy Prydain: “Yn ogystal â bod ar y rheng flaen yn siarad â chwsmeriaid am eu mesuryddion clyfar, rwy'n DJ amser llawn felly rwy'n hoff iawn o gerddoriaeth. Roedd yn syndod mawr pan glywsom y gân. Mae curiad gwych iddi a dwi'n ffeindio fy hun yn ei hymian yn fy mhen wrth siarad a chwsmeriaid." 


Ychwanegodd Myesha Lyle, sy'n gweithio i E.ON: Mae fy nghawod bob amser wedi dwlu ar fy nghanu, ond credais y byddwn i'n rhoi cynnig ar ganu rhywle arall. Mae wedi bod yn llawer o hwyl; bydda i'n canu'r gân yma am oes." 


Parhaodd Grace Le Mercier, sy'n gweithio i SSE: “Rwy'n credu bod y gân yn cyfleu neges hynod o bwysig a chadarnhaol y dylem fod yn ei rhannu gyda'n cwsmeriaid; dylem fod yn eu hannog nhw i gofleidio'r chwyldro digidol." 


Meddai'r côr-feistr Tim Rhys Evans: “O'r holl brosiectau yr wyf wedi ymwneud â nhw, dyma'r un mwyaf unigryw o bell ffordd. Rwyf wedi dod i arfer â rhoi corau at ei gilydd ond roedd dyfeisio cân sy'n cynrychioli trawsnewidiad ynni cenedlaethol enfawr yn her wych. Mae ymdrech pawb sydd wedi cymryd rhan wedi bod yn wirioneddol ysbrydoliaethus." 

 

Ychwanegodd Fflur Lawton, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu Cymru Ynni Clyfar GB:  “Mae pawb sy'n ymwneud â hi'n gwneud ymdrech fawr yn yr ymgyrch i gael mesuryddion clyfar ym mhob cartref ym Mhrydain. Mae cryfder y timau sy'n gweithio'n ddiwyd i sicrhau bod pawb yn derbyn eu huwchraddiad digidol yn llawn cytgord ar y trywydd hwn. Rwy'n gobeithio y bydd y gân hon yn ysbrydoli hyd yn oed yn fwy o bobl i gael gosodiad mesurydd clyfar yn 2017”


Gwyliwch fideo cerddoriaeth Changes ar sianel YouTube Ynni Clyfar GB.


I gael gwybod sut y gallwch chi gael mesurydd clyfar gan eich cyflenwr ynni, codwch daflen o'ch cangen Swyddfa'r Post® leol neu ewch i www.smartenergygb.org/cy/sut-i-gael-mesurydd-clyfar 

-DIWEDD-

I gael lluniau: 

https://www.dropbox.com/sh/khc2p33g5k9ilw0/AAAKBoK14X5ziHuXhLg2K9ipa?dl=0 

I gael y fideo cerddoriaeth:

https://youtu.be/lbp-WKHFKRc

Nodiadau i Olygyddion

Ynglŷn ag Ynni Clyfar GB 

Ynni Clyfar GB yw llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar. Ein tasg ni yw helpu pawb ym Mhrydain Fawr i ddeall mesuryddion clyfar, yr ymgyrch gyflwyno genedlaethol a sut i ddefnyddio'r mesuryddion newydd i gadw rheolaeth ar eu nwy a'u trydan. Mae ein hymgyrch genedlaethol eisoes wedi dechrau a bydd yn cyrraedd pob aelwyd a microfusnes yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Am fwy o wybodaeth ewch i'n gwefan smartenergyGB.org/cy

Ynglŷn â mesuryddion clyfar a'r ymgyrch

Bydd mesuryddion clyfar yn disodli'r mesuryddion nwy a thrydan traddodiadol sydd gennym yn ein cartrefi ar hyn o bryd. Byddant yn darparu biliau cywir, gwybodaeth bron mewn amser real am y defnydd o ynni mewn punnoedd a cheiniogau, a rheolaeth well i ddefnyddwyr dros eu nwy a thrydan. Mae'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar yn uwchraddiad technolegol hanfodol, digynsail ei graddfa, i wella isadeiledd ynni Prydain Fawr. Rhwng nawr a 2020 bydd mesurydd clyfar yn cael ei gynnig i bawb ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban gan eu cyflenwyr ynni heb unrhyw gost ychwanegol. Mae bron 5 miliwn o fesuryddion clyfar eisoes wedi'u gosod ar draws Prydain Fawr. I gael gwybod sut y gallwch chi gael mesurydd clyfar gan eich cyflenwr ynni, codwch daflen o'ch cangen Swyddfa'r Post ®  leol neu ewch i www.smartenergygb.org/cy/sut-i-gael-mesurydd-clyfar

Ynglŷn â'r Elusen Aloud

Sefydlwyd yr Elusen Aloud yn 2012 gan y Cyfarwyddwr Artistig Tim Rhys-Evans, gyda chenhadaeth i ysbrydoli grym canu corawl ym mhob cenhedlaeth o bobl ifanc ar draws Cymru a, thrwy hyn, hyrwyddo hunangred a hunanhyder, annog dyheadau, adeiladu sgiliau a datblygu ymdeimlad o gymuned. Ar hyn o bryd, ein dau brif edefyn gweithgarwch yw Côr Plant Cenedlaethol CMC/Only Kids Aloud a gyflwynir mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru ac Only Boys Aloud, ar gyfer bechgyn yn eu harddegau. Mae OBA yn gweithio gyda thua 200 o fechgyn bob wythnos trwy gyflwyno 14 o gorau ledled Cymru; heb unrhyw glyweliad na ffi, mae OBA yn agored i unrhyw fachgen sy'n dymuno dod. I gael mwy o wybodaeth ewch i:  http://www.aloud.cymru/?lang=cy

Cysylltiadau cyfryngau Ynni Clyfar GB

Am fwy o wybodaeth gan gynnwys gofyn am gyfweliadau, astudiaethau achos o ddefnyddwyr mesuryddion clyfar, siartiau gwybodaeth, ffotograffiaeth a chynnwys fideo, cysylltwch â thîm cyfryngau Ynni Clyfar GB:

Kate Mann, Stacey Oliver neu Hollie Jones yn [email protected] / 02920 789 321