સામગ્રી પર જાઓ

સાઇટના અમુક ક્ષેત્રોમાં તમારા અનુભવો સુધારવા માટે અને સોશ્‍યલ મીડીયા પેઇજ શેરીંગ જેવી નિશ્ચીત કાર્યગીરીના ઉપયોગની છુટ માટે અમારી સાઇટ કુકીઝનો ઉપયોગ કરે છે. તમે આ સાઇટ પરથી બધી કુકીઝ ભુંસી કે રોકી શકો છો, પણ પરીણામે સાઇટના અમુક ભાગ ધાર્યા પ્રમાણે કામ નહી કરે. આ પેઇજના કોઇપણ લીંક પર કિલક કરવાથી તમે તમારી પરવાનગી આપો.

વધુ જાણકારી   સ્‍વીકાર કરો

પહોંચી શકવું

અમે જયારે આ સાઇટ ઉપર પહોંચી શકવાની વાત કરીએ છીએ. ત્યારે તેના પૂરા વ્યાપક અર્થમાં કરીએ છીએ. આ સાઇટ વિકલાંગ લોકોના વપરાશના હેતુથી બની છે, શકય બની શકે તેટલી યુકિતઓ પર જેને પહોંચી શકાય, અને અમારા શાબ્દિક વિષયવસ્તુ અને છબીઓ, શકય તેટલા પહોળા વર્ગના લોકો સમજી શકે તે યુકિતથી સર્જાયુ છે.

અમારૂ ધ્યેય

અમારૂ ધ્યેય એ છે કે કોઇ પણ વ્યકિત જે સાઇટ ઉપર જાય છે, અર્થપૂર્ણ વિષય કે અનુભવના ભાગથી, વિકલાંગતા અથવા જે યુકિત કે બ્રાઉઝર તેઓ સાઇટ જોવા માટે વાપરી રહ્યા છે, તેને કારણે બાકાત ન રહે. પહોંચી શકવાના ઉપાય / ઇલાજ આ સાઇટ ડબલ્યુ થ્રી સી ઇનિશિયેટીવ વ્યાખ્યાયિત, એએ એકસેસિબિલિટી સ્ટેન્ડર્ડથી બંધાઇ છે સાદા શબ્દોમાં, આનો અર્થ એ થાય કે વાપરનારા વિકલાંગ લોકોને સૌથી સામાન્ય અવરોધો આ સાઇટ ઉપર નહી મળે. 'આ સાઇટ પર 'જેમ-છે-તેમ' પહોચી શકાવુ જોઇએ. જો તમને આના વપરાશમાં તકલીફ પડતી હોય... તમારા બ્રાઉઝર પરનાં કન્ટ્રોલસ વાપરીને એનો દેખાવ