ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।


 
What are you looking for?

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਖੁੱਦ ਬਿਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਲਆਉਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।