ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।


ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਪੇ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ [ਪ੍ਰੀਪੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਕਰੋ]। ਪ੍ਰੀਪੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਲਈ ਟੋਪਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਟੋਪਅਪ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੇਬਲੇਟ ਰਾਹੀ।

ਪ੍ਰੀਪੇਅ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭ

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ