ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।


 
What are you looking for?

ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਫ਼ਜੈਮ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਫ਼ਜੈਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੱਪਤਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜਾਅ, ਇੰਸਟਾੱਲੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਇੰਸਟਾੱਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ (SMICOP) ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ।

ਉਹ ਡੇਟਾ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ, ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਐਨਰਜੀ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।


ਰੋਲਆਉਟ ਦੇ ਪੜਾਅ

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਰੋਲਆਉਟ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਰੋਲਆਉਟ ਬਾਰੇ