Skip to content

This site is optimised for modern web browsers. For the best experience, please update your browser version.

By clicking "Accept All Cookies" you agree that we and third parties acting on our behalf may store cookies on your device to enhance your experience of our site, allow us to analyse usage of our site, and assist us in our marketing efforts. More information about how we use cookies is set out in our cookie notice.

More information   Accept

Ynni clyfar GB yn gwneud ynni'n weladwy yn Eistedfodd genedlaethol Cymru

Awst 2 2016

Heddiw (Dydd Mawrth 2il o Awst), goleuodd y dawnsiwr clocsiau Tudur Phillips Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Mi recriwtiodd Tudur Phillips, dawnsiwr clocsiau ysgubol o Gymru a chyflwynydd ar S4C, ymwelwyr oedd yn cyrraedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru i weld faint o ynni yr oeddent yn medru ei  gynhyrchu gyda'u traed. 

Roedd Tudur yn yr Eisteddfod gydag Ynni Clyfar GB, llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar, i wneud ynni'n weladwy gan ddefnyddio llwybr troed technoleg glyfar gan ddefnyddio teils cinetig, a grëwyd gan y cwmni technoleg lân Pavegen.  

Trwy alluogi ymwelwyr i gynhyrchu ynni a gweld faint o funudau o ddefnyddio ynni y gall eu camau troed eu 'pweru', amcan Ynni Clyfar GB oedd dangos trwy ddull gweledol y rheolaeth y bydd mesuryddion clyfar yn eu darparu yn y ffordd yr ydym yn defnyddio ynni yn ein cartrefi. 

Cynhyrchodd Tudur a’i ddawnswyr gwirfoddol ynni trwy ddawnsio ar y bont. Ar sgrîn fawr tu ôl iddynt hwy, datgelwyd mewn munudau ac eiliadau am faint yr oedd modd i Tudur a'i wirfoddolwyr bweru bwlb golau a gliniadur neu wefru ffôn symudol. 

Bydd mesuryddion clyfar yn cael eu cynnig i bob aelwyd am ddim erbyn 2020 fel rhan o ymgyrch genedlaethol i drawsnewid y ffordd yr ydym yn prynu ac yn defnyddio ein nwy a thrydan. Bydd y dechnoleg newydd hon yn dod â biliau wedi'u hamcangyfrif i ben ac yn dangos i ni, trwy sgrîn ynni cartref syml, faint rydym yn ei wario mewn punnoedd a cheiniogau, bron mewn amser real. 

Meddai Fflur Lawton, Pennaeth Polisi a Chyfathrebu Cymru Ynni Clyfar GB: Roeddem yn dangos i ymwelwyr â'r Eisteddfod y gall technoleg glyfar wneud ynni'n weladwy - a'n helpu mynnu rheolaeth arno. Mae mesuryddion clyfar yn dod i bob cartref, gan roi gwybodaeth gywir a thryloywder ar yr hyn rydym yn ei wario, a thrawsnewid y ffordd yr ydym yn defnyddio nwy a thrydan yn ein cartrefi."

Meddai Tudur Phillips: “Mae’n wych i fedru cymryd rhan mewn ymgyrch mor gyffrous, gan ei gwneud hi’n haws i bobl weld a deall eu defnydd ynni. Mae  dawnsio clocsiau’n weithgaredd ynni uchel, a gallwch weld faint o ynni rydym yn ei gynhyrchu trwy ddawnsio ar y teils.”

Meddai Prif Weithredwr a Sylfaenydd Pavegen, Laurence Kemball-Cook, dyfeisiwr y slabiau ynni: “Dyma'r tro cyntaf i ni arddangos technoleg Pavegen yng Nghymru ac rydym yn falch iawn o fod yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni. Mae data o'n teils yn galluogi ymwelwyr i weld faint o ynni y gallant ei gynhyrchu gyda’u camau traed." 

Nodiadau i olygyddion

Ynglŷn ag Ynni Clyfar GB

Ynni Clyfar GB yw llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar. Ein tasg ni yw helpu pawb ym Mhrydain Fawr i ddeall mesuryddion clyfar, yr ymgyrch gyflwyno genedlaethol a sut i ddefnyddio'r mesuryddion newydd i gadw rheolaeth ar eu nwy a'u trydan. Mae ein hymgyrch genedlaethol eisoes wedi dechrau a bydd yn cyrraedd pob aelwyd a microfusnes yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Ynglŷn â mesuryddion clyfar a'r ymgyrch

Bydd mesuryddion clyfar yn disodli'r mesuryddion nwy a thrydan traddodiadol sydd gennym yn ein cartrefi ar hyn o bryd. Byddant yn darparu biliau cywir, gwybodaeth bron mewn amser real am y defnydd o ynni mewn punnoedd a cheiniogau, a rheolaeth well i ddefnyddwyr dros eu nwy a thrydan. Mae'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar yn uwchraddiad technolegol hanfodol, digynsail ei graddfa, i wella isadeiledd ynni Prydain Fawr. Rhwng nawr a 2020 bydd mesurydd clyfar yn cael ei gynnig i bawb ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban gan eu cyflenwyr ynni heb unrhyw gost ychwanegol. Mae mwy na 3.5 miliwn o fesuryddion clyfar eisoes wedi'u gosod. I gael gwybod sut y gallwch chi gael mesurydd clyfar gan eich cyflenwr ynni, codwch daflen o'ch cangen Swyddfa'r Post leol neu ewch yma.

Ynghylch Pavegen 

Pavegen yw dyfeisiad Laurence Kemball-Cook, 30 oed, peiriannydd dylunio diwydiannol a graddedig Prifysgol Loughborough. Datblygodd y Prif Weithredwr a sylfaenydd Pavegen y cysyniad yn 2009, wrth iddo ymchwilio i atebion ynni cinetig oddi ar y grid nad yw technolegau carbon isel fel ynni'r haul a gwynt yn addas ar eu cyfer. Ers hynny maent wedi gweithio gyda brandiau mwyaf y byd, gan gynnwys Shell, Coca-Cola, Samsung, Lexus, Harrods a Heathrow. Gellir defnyddio teils Pavegen mewn lleoliadau dan do ac awyr agored ac maent yn gweithio orau ble mae llawer o bobl yn cerdded, fel bothau manwerthu a chludiant. Mae'r dechnoleg wedi'i hintegreiddio'n graff o dan droed yn yr amgylchedd sydd eisoes yn bodoli. Mae unedau Pavegen ar gael hefyd ar ffurf fodiwlaidd i'w defnyddio mewn digwyddiadau fel arddangosfeydd ac ymgyrchoedd marchnata, i ddangos eu hymrwymiad i arloesedd, cynaladwyedd a mentrau CSR. Mae technoleg Pavegen yn canolbwyntio ar Llawr, Ynni a Data, gan newid ei ffocws o weledigaeth cinetig yn unig i loriau clyfar a’r busnes data.

Cysylltiadau cyfryngau Ynni Clyfar GB

Am fwy o wybodaeth gan gynnwys gofyn am gyfweliadau, cysylltwch â thîm Ynni Clyfar GB:

Elin Llyr, Deryn: [email protected]; 07762 504016

Lowri Kenny: [email protected]; 07739 644271