Skip to content

This site is optimised for modern web browsers. For the best experience, please update your browser version.

By clicking "Accept All Cookies" you agree that we and third parties acting on our behalf may store cookies on your device to enhance your experience of our site, allow us to analyse usage of our site, and assist us in our marketing efforts. More information about how we use cookies is set out in our cookie notice.

More information   Accept

Smart Energy Outlook Press Release - Welsh Version

3rd March 2015

 • Canfyddiadau’r Rhagolwg Ynni Clyfar, y baromedr annibynnol mwyaf ar gyfer y farn gyhoeddus genedlaethol am ynni a mesuryddion clyfar
 • Cymry sy’n dangos y diddordeb mwyaf mewn mesuryddion clyfar (66% yn erbyn 59% cyfartaledd Prydain Fawr)

Wrth i’r ehangu ar y mesuryddion clyfar, sef yr uwchraddio mwyaf ar ein seilwaith ynni cenedlaethol ers cenhedlaeth, gynyddu, mae Ynni Clyfar GB wedi cyhoeddi Rhagolwg Ynni Clyfar heddiw. Mae’r canfyddiadau’n dangos bod teuluoedd sydd â mesuryddion clyfar yn teimlo bod ganddynt lawer mwy o reolaeth fel defnyddwyr nwy a thrydan na’r rhai sydd â mesuryddion analog.

Dyma rai o’r canfyddiadau allweddol:

 • Mae gan bobl sydd eisoes â mesuryddion clyfar lawer mwy o hyder ym manwl gywirdeb eu biliau nwy a thrydan o gymharu â’r rhai sy’n defnyddio mesuryddion traddodiadol. Mae mwy na thri chwarter (76%) y bobl sydd â mesuryddion clyfar yn dweud eu bod yn meddwl bod eu bil ynni’n fanwl gywir yn erbyn 57% o’r rhai sydd â mesuryddion analog.
 • Mae mwy na dwy ran o dair o’r bobl sydd â mesuryddion clyfar yn meddwl bod ganddynt y wybodaeth y mae arnynt ei hangen i ddewis y tariff ynni priodol, 68% o gymharu â dim ond 51% o’r rhai sydd â mesuryddion analog.
 • Y nodweddion mwyaf apelgar ar fesuryddion clyfar, i’r rhai sy’n gwybod beth ydynt, yw gallu gweld faint o ynni rydych chi’n ei ddefnyddio mewn punnoedd a cheiniogau (60%) a derbyn biliau manwl gywir yn hytrach nag amcangyfrifon (44%).
 • Mae gan bobl Cymru fwy o ddiddordeb mewn cael mesurydd clyfar – gyda dwy ran o dair (66%) o’r rhai sy’n gwybod beth yw mesurydd clyfar yn dweud yr hoffent gael gosod  un yn eu cartref (o gymharu â 59% ar gyfer cyfartaledd Prydain Fawr).1
 • Eisoes mae bron i un o bob pump (18%) ym Mhrydain yn gwybod beth yw mesurydd clyfar.

Rhwng nawr a 2020, bydd mesuryddion clyfar yn cael eu cynnig i bob cartref a micro-fusnes ym Mhrydain Fawr.

Rhagolwg Ynni Clyfar yw’r baromedr rheolaidd mwyaf ar gyfer y farn gyhoeddus genedlaethol am faterion ynni a mesuryddion clyfar. Mae’n cael ei gynhyrchu ddwywaith y flwyddyn ar gyfer Ynni Clyfar GB gan Populus. Ynni Clyfar GB yw’r sefydliad annibynnol sydd wedi’i benodi gan y llywodraeth i weithio gyda theuluoedd a micro-fusnesau ledled Cymru, Lloegr a'r Alban wrth ehangu mesuryddion clyfar i gynnwys pob cartref ym Mhrydain Fawr.

Wrth gyflwyno sylwadau ar y canfyddiadau, dywedodd y Farwnes McDonagh, Cadeirydd Ynni Clyfar GB:

“Mae’n ddechrau ar yr ehangu cenedlaethol ar fesuryddion clyfar i bob cartref ym Mhrydain Fawr. Dyma un o’r prosiectau uwchraddio mwyaf ar seilwaith y genedl i ni ei weld mewn cenhedlaeth. Ar ddechrau’r ehangu fel hyn, mae’n braf gweld bod 18% o’r boblogaeth eisoes yn gwybod beth yw mesurydd clyfar a bod mwyafrif cadarn o’r rhai hynny sy’n gwybod beth yw mesurydd clyfar yn awyddus i gael gosod un yn eu cartrefi. Ond rydyn ni hefyd yn gwybod bod tasg bwysig o’n blaen i gynnwys y wlad gyfan wrth i’r ehangu ddigwydd, gan sicrhau bod pob teulu a micro-fusnes yn manteisio ar y dechnoleg newydd hon ac yn trawsnewid eu profiad o brynu nwy a thrydan.”

Troednodiadau 

1. O blith y 18% sy’n gwybod am fesuryddion clyfar, mae 59% eisiau un ac mae gan 10% un eisoes.

- DIWEDD -
 

NODIADAU I OLYGYDDION


Cynhaliwyd ymchwil ar gyfer Rhagolwg Ynni Clyfar GB rhwng misoedd Tachwedd a Rhagfyr 2014. Holodd Populus 10,071 o ymatebwyr ar-lein a oedd yn cynrychioli poblogaeth Prydain Fawr.


Cefndir Ynni Clyfar GB

Ynni Clyfar GB yw’r sefydliad annibynnol sydd wedi’i benodi gan y llywodraeth i weithio yng Nghymru, Lloegr a'r Alban wrth ehangu mesuryddion clyfar i gynnwys pob cartref ym Mhrydain Fawr.  Bydd y sefydliad yn cynllunio ac yn cyflwyno’r cyfathrebu â defnyddwyr i gefnogi’r ehangu cenedlaethol.


Cysylltiadau Cyfryngau Ynni Clyfar GB

I gael rhagor o wybodaeth ac astudiaethau achos o ddefnyddwyr mesuryddion clyfar, graffeg gwybodaeth, ffotograffiaeth a fideo, cysylltwch â thîm cyfryngau Ynni Clyfar GB:

Fflur Lawton: [email protected], 07940 705028


Am fesuryddion clyfar

Mae mesuryddion clyfar yn dechnoleg newydd a fydd yn trawsnewid sut rydym yn prynu nwy a thrydan. Maent yn rhoi i ddefnyddwyr wybodaeth agos at amser real ar ddefnydd o ynni mewn punnoedd a cheiniogau, biliau manwl gywir a rheolaeth dros eu defnydd o nwy a thrydan.

Mae ehangu’r mesuryddion clyfar yn brosiect uwchraddio technoleg hanfodol i wella seilwaith ynni Prydain Fawr. Nid ydym wedi gweld prosiect ar y raddfa hon o’r blaen. Rhwng nawr a 2020, bydd pob cartref ledled Cymru, Lloegr a’r Alban yn cael cynnig mesurydd clyfar. Mae bron i filiwn o fesuryddion clyfar wedi cael eu gosod yn eu lle.


Mae mesuryddion clyfar yn cynnig y canlynol:

 • Gwybodaeth amser real, mewn punnoedd a cheiniogau, am eich gwariant ar nwy a thrydan a’ch defnydd ohonynt.
 • Biliau manwl gywir, fel eich bod yn gwybod mai dim ond am beth rydych wedi’i ddefnyddio mewn gwirionedd rydych chi’n talu.
 • Haws gweld a ydych yn cael y fargen orau, neu a ddylech newid i sicrhau cynnig gwell.
 • Gyda thalu wrth fynd clyfar (talu ymlaen llaw clyfar), bydd defnyddwyr yn gallu ychwanegu at eu credyd yn gyflym ac yn hwylus mewn sawl ffordd; er enghraifft, ar-lein, dros y ffôn, drwy neges destun, mewn siopau neu drwy ap ar ffôn clyfar.