Skip to content

This site is optimised for modern web browsers. For the best experience, please update your browser version.

By clicking "Accept All Cookies" you agree that we and third parties acting on our behalf may store cookies on your device to enhance your experience of our site, allow us to analyse usage of our site, and assist us in our marketing efforts. More information about how we use cookies is set out in our cookie notice.

More information   Accept

Canfyddiadau diweddaraf ar effaith mesuryddion clyfar gan y Rhagolwg ynni clyfar

Awst 15 2016

Heddiw, mae Ynni Clyfar GB, llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar, yn cyhoeddi ei bedwerydd Rhagolwg ynni clyfar, y baromedr annibynnol mwyaf o farn gyhoeddus genedlaethol ar ynni a mesuryddion clyfar. 

Mae'r rhifyn diweddaraf hwn o'r Rhagolwg ynni clyfar wedi gweld bod bron wyth o bob deg (79 y cant) o'r bobl sydd â mesuryddion clyfar yn barod yn eu hargymell i bobl eraill, a bod cyfran debyg (80 y cant) yn cymryd camau i leihau eu defnydd o ynni. Mae'r canfyddiadau hyn yn gyson â rhifynnau blaenorol. 

Mae'r rhagolwg ynni clyfar yn dangos hefyd bod sgriniau ynni cartref (IHD) yn cael effaith gadarnhaol ar helpu pobl i reoli eu hynni. Mae IHD yn declyn llaw syml a gynigir i bob cartref am ddim pan osodir mesurydd clyfar. Maent yn dangos i bobl faint maen nhw'n ei wario ar ynni bron mewn amser real, mewn punnoedd a cheiniogau. 

Dengys ymchwil Ynni Clyfar GB fod 83 y cant o bobl yn manteisio ar y cynnig o IHD. Mae bron naw o bob deg (87 y cant) o'r rhai sydd ag IHD yn dweud bod ganddynt syniad gwell o faint maen nhw'n ei wario ar ynni, o'i gymharu â 69 y cant o'r rhai sydd â mesurydd clyfar y maent wedi dewis peidio â manteisio ar y cynnig o IHD. 

Cyflawnir y Rhagolwg ynni clyfar dros Ynni Clyfar GB dwywaith y flwyddyn gan yr asiantaeth ymchwil annibynnol, Populus. Mae'n cynnal arolwg o fwy na 10,000 o bobl ar draws y wlad, ac mae adroddiad heddiw wedi nodi'r canlynol: 

  • Byddai bron wyth o bob deg (79 y cant) o bobl sydd â mesuryddion clyfar yn eu hargymell i bobl eraill
  • Mae wyth o bob deg (80 y cant) o bobl sydd â mesuryddion clyfar wedi cymryd o leiaf un cam i leihau eu defnydd o ynni
  • Mae dros wyth o bob deg (84 y cant) o bobl sydd â mesuryddion clyfar yn dweud bod ganddynt syniad gwell o'u costau ynni
  • Mae wyth deg saith y cant o'r rhai sydd ag IHD yn dweud bod ganddynt syniad gwell o faint maen nhw'n ei wario ar ynni, o'i gymharu â 69 y cant o'r rhai sydd â mesurydd clyfar nad oes ganddynt IHD
  • Mae saith deg wyth y cant o bobl sydd ag IHD yn ei wirio'n rheolaidd (o leiaf nifer o weithiau bob mis)

Bydd pawb ym Mhrydain Fawr yn cael y cyfle i uwchraddio i fesurydd clyfar rhwng nawr a 2020, heb unrhyw gost ychwanegol. Mae mesuryddion clyfar yn dod â biliau wedi'u hamcangyfrif i ben ac yn dangos i bobl faint maen nhw'n ei wario mewn punnoedd a cheiniogau, bron mewn amser real, trwy sgrîn ynni cartref. 

Gan roi ei sylwadau ar y canfyddiadau, Meddai Sacha Deshmukh, Prif Weithredwr Ynni Clyfar GB: 

“Mae miliynau o aelwydydd eisoes yn elwa o fesuryddion clyfar, ac mae ein hymchwil ddiweddaraf yn dangos bod pobl ledled y wlad yn defnyddio'r dechnoleg newydd yn eu cartrefi i fynnu rheolaeth ar eu nwy a'u trydan. Mae pobl sydd â mesuryddion clyfar yn gwybod llawer mwy am faint o nwy a thrydan maen nhw'n ei ddefnyddio, ac yn teimlo bod ganddynt fwy o reolaeth dros eu defnydd o ynni a'u biliau. 

“Mae'r adroddiad heddiw hefyd yn egluro pwysigrwydd yr uned arddangos fach syml a gynigir i bob aelwyd pan osodir eu mesurydd clyfar. Cynigir y rhain gan bob cyflenwr ynni heb unrhyw gost ychwanegol, gan olygu y gall pawb weld ar gip faint maen nhw'n ei wario - gan gynnwys y rhai na allant gael mynediad at y rhyngrwyd yn hawdd gartref." 

-DIWEDD-

Nodiadau i olygyddion

1. Gellir dod o hyd i'r adroddiad Rhagolwg ynni clyfar diweddaraf yma.

2. Gellir lawrlwytho adroddiadau Rhagolwg ynni clyfar blaenorol yma.

3. Cyflawnir y Rhagolwg ynni clyfar gan Populus, fe holodd 10,163 o bobl ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban. Dyma'r darn annibynnol mwyaf o fewnwelediad i agweddau pobl tuag at ynni a mesuryddion clyfar. Cynhelir yr ymchwil dwywaith y flwyddyn. 

Ynglŷn ag Ynni Clyfar GB

Ynni Clyfar GB yw llais yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar. Ein tasg ni yw helpu pawb ym Mhrydain Fawr i ddeall mesuryddion clyfar, yr ymgyrch gyflwyno genedlaethol a sut i ddefnyddio'r mesuryddion newydd i gadw rheolaeth ar eu nwy a'u trydan. Mae ein hymgyrch genedlaethol eisoes wedi dechrau a bydd yn cyrraedd pob aelwyd a microfusnes yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. 

Ynglŷn â mesuryddion clyfar a'r ymgyrch

Bydd mesuryddion clyfar yn disodli'r mesuryddion nwy a thrydan traddodiadol sydd gennym yn ein cartrefi ar hyn o bryd. Byddant yn darparu biliau cywir, gwybodaeth bron mewn amser real am y defnydd o ynni mewn punnoedd a cheiniogau, a rheolaeth well i ddefnyddwyr dros eu nwy a thrydan. Mae'r ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar yn uwchraddiad technolegol hanfodol, digynsail ei graddfa, i wella isadeiledd ynni Prydain Fawr. Rhwng nawr a 2020 bydd mesurydd clyfar yn cael ei gynnig i bawb ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban gan eu cyflenwyr ynni heb unrhyw gost ychwanegol. Mae mwy na 3.5 miliwn o fesuryddion clyfar eisoes wedi'u gosod. I gael gwybod sut y gallwch chi gael mesurydd clyfar gan eich cyflenwr ynni, codwch daflen o'ch cangen Swyddfa'r Post leol neu ewch yma

Cysylltiadau cyfryngau Ynni Clyfar GB

Am fwy o wybodaeth gan gynnwys gofyn am gyfweliadau, astudiaethau achos o ddefnyddwyr mesuryddion clyfar, siartiau gwybodaeth, ffotograffiaeth a chynnwys fideo, cysylltwch â thîm cyfryngau Ynni Clyfar GB:

Ynni Clyfar GB: 

Fflur Lawton: [email protected]; 0292 050 4783 (Cardiff)/ 0203 751 0738 (London)