ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।


 
What are you looking for?

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਲਆਉਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਉਂਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:


ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ

 

10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੈਸ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ

 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਰੋਲ ਆਉਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚਲੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਮਾਨਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਅੱਪਗਰੇਡ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਏਗਾ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

 

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:


ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ