સાઇટના અમુક ક્ષેત્રોમાં તમારા અનુભવો સુધારવા માટે અને સોશ્‍યલ મીડીયા પેઇજ શેરીંગ જેવી નિશ્ચીત કાર્યગીરીના ઉપયોગની છુટ માટે અમારી સાઇટ કુકીઝનો ઉપયોગ કરે છે. તમે આ સાઇટ પરથી બધી કુકીઝ ભુંસી કે રોકી શકો છો, પણ પરીણામે સાઇટના અમુક ભાગ ધાર્યા પ્રમાણે કામ નહી કરે. આ પેઇજના કોઇપણ લીંક પર કિલક કરવાથી તમે તમારી પરવાનગી આપો.

વધુ જાણકારી   સ્‍વીકાર કરો
 
What are you looking for?

સ્માર્ટ મીટર્સ અને મકાનમાલીક

ઇગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અને વેઇલ્સના દરેક ઘરને સ્માર્ટ મીટરનો હક છે. પણ તમે તે તો જ માંગી શકો જો તમે ગેસ અને વિજળીના બીલ પર મુખ્ય ખાતા ધારક હો.

ગેસ મીટર મેળવવું

ગેસ મીટર મેળવવા માટે તમારે તમારા એનર્જી સપ્લાયરનો સંપર્ક કરવો પડશે. સ્માર્ટ મીટર્સ સ્થાપવાની એનર્જી સપ્લાયરની યોજનાઓ વિશે વધુ જાણકારી અહીં મળી શકશે.

તમારો એનર્જી સપ્લાયર શું કરે છે તેની તપાસ કરો.