ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।


1

1. ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ

ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੂਚੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਕਾਉਂਟ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

2

2. ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਫਿੱਕਸ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਉਂਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3

3. ਸਪਲਾਇਰ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ

ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਇੰਸਟਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ

4

4. ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੰਸਟਾੱਲੇਸ਼ਨ ਅਮਲ ਤੋ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਇੰਸਟਾੱਲਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬੱਸ ਇਨਾਂ ਹੀ।

ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭ