ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।


 
What are you looking for?

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

 

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਲਆਉਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਉਂਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:


ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

 

ਇੰਗਲਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ (ਅਕਾਉੰਟ ਹੋਲਡਰ) ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

 

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ