સાઇટના અમુક ક્ષેત્રોમાં તમારા અનુભવો સુધારવા માટે અને સોશ્‍યલ મીડીયા પેઇજ શેરીંગ જેવી નિશ્ચીત કાર્યગીરીના ઉપયોગની છુટ માટે અમારી સાઇટ કુકીઝનો ઉપયોગ કરે છે. તમે આ સાઇટ પરથી બધી કુકીઝ ભુંસી કે રોકી શકો છો, પણ પરીણામે સાઇટના અમુક ભાગ ધાર્યા પ્રમાણે કામ નહી કરે. આ પેઇજના કોઇપણ લીંક પર કિલક કરવાથી તમે તમારી પરવાનગી આપો.

વધુ જાણકારી   સ્‍વીકાર કરો
 
What are you looking for?

કયુ સ્માર્ટ મીટર નથી

 

તમારા ઘરમાં તમારી એનર્જીનો વપરાશ નિયત્રીત કરવા મદદ કરનારું કોઇ સાધન અગાઉથી હશે. તે સ્માર્ટ મીટર છે કે નહી એ જાણવાની સૌથી સહેલી રીત છે છે કે જો તમારે મીટર રીડિગ કે અટકળના રીડિગ હવે ન લેવા પડતા હોય,

નીચેનું કોષ્ટક બે પ્રકારના મુખ્ય સાધનો જે ત્યાં બહાર હય છે. બતાવે છે જે કયારેક સ્માર્ટ મીટર સાથે ગુંચવણ ઉપજાવે – સ્માર્ટ થર્મોસ્ટૈટસ અને એનર્જી મોનિટર્સ

 

ખાસ ફેરફાર છેઃ

 

આ તમારા વાયફાય સાથે કનેકટ થાય છે જેથી તમે તમારા સ્માર્ટ ફોન વડે રીમોટલી 9રીમોટ વડે, દુરથી0 તમારૂ હીટિંગ અને ગરમ પાણી નિયંત્રિત કરી શકો.

ખાસ ફેરફાર છેઃ

smart thermostat
સ્માર્ટ થર્મોસ્ટૈટસ સ્માર્ટ મીટર્સ
તમારૂ થર્મોસ્ટૈટ રીમોટલી (દુરથી) નિયંત્રીત કરો. તમારા ગેસ અને વિજળીના વપરાશની તાકીદ રાખે.
તમે વાસ્તવમાં કેટલુ ખર્ચો છો તે નહી બતાવે, છતાં એક અંદાજ આપી શકે. પાઉડસ અને પેન્સમાં, લગભગ સાચા સમયમાં તમે કેટલી એનર્જી વાપરો છો તે બતાવે.
તમારા હીટિંગના એકંદર વપરાશની તાકીદ રાખે. બધા જ ઓજારોમાં એકંદરે એનર્જીના (ઉર્જાના) વપરાશની તાકીદ રાખે.
ઘણીવાર ખરીદવામાં અને સ્થાપવામાં ખર્ચો થાય. તમને કોઇ ખર્ચો ન થાય અને સ્થાપના મફત છે.
વાયફાયની જરૂર પડે. વાયફાયને કનેકટ કરવાની જરૂર ન પડે.એનર્જી મોનિટર્સ

 

આ સરળ હાથમાં પકડી શકાય અથવા ટેબલ ઉપર રાખી શકાય એવા સાધનો છે જે તમે સાચા સમયમાં કેટલી વિજળી વાપરો છો તેનો અંદાજ આપે.

ખાસ ફેરફારો છેઃ

energy monitor
એનર્જી મોનિટર્સ સ્માર્ટ મીટર્સ
લગભગ સાચા સમયમાં તમારી વિજળીના વપરાશની તાકીદ રાખે (મોટેભાગે આ ગેસ નથી માપતા) લગભગ સાચા સમયમાં તમારી વિજળીના વપરાશની તાકીદ રાખે
તમારા એનર્જી સપ્લાયરને કોઇ જાણકારી નથી મોકલતા તમારા એનર્જી (ઉર્જા) સપ્લાયરને વાયરલેસ રીતે રીડિગ્સ મોકલે છે.
તમે હાથે કરીને મીટર રીડીંગ આપવાની જરૂર પાડે છે મીટર રીડિંગની જરૂરતને હટાવે છે.
ખરીદવામાં અને સ્થાપવામાં ખર્ચો કરાવે છે. તમને કોઇ ખર્ચો થતો નથી અને વગર પૈસે સ્થપાય છે.