ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।


 
What are you looking for?

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੂਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਮੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।

ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ-ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਲਆਉਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।.